D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 50.jpg
 B é l y e g k é p : http://keptar.oszk.hu/025800/025897/50_kiskep.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : dmek009969
C Í M 
F ő c í m : Imre király aranypecsétes adománylevele Tota asszony részére
B e s o r o l á s i   c í m : Imre király aranypecsétes adománylevele Tota asszony részére
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-07-29
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : dokumentum
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar művelődéstörténet
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar művelődéstörténet
S z e r z ő : [szerk.] Domanovszky Sándor, Balanyi György, Szentpétery Imre, Mályusz Elemér, Varjú Elemér
M e g j e l e n é s : Budapest : Arcanum, 2003
E r e d e t i   I S B N : 963 9374 68 7
T í p u s : kézikönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g n e v e z é s : Arcanum Adatbázis Kft.
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : okirat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : adományozó
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Imre (Magyarország: király) (1174-1204)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1202
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Imre király aranypecsétes adománylevele Tota asszony részére. 1202.
(Országos Levéltár.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A kétharmad nagyságban bemutatott oklevél ünnepélyes kiállítása és a ráfüggesztett aranybulla miatt érdemli meg a figyelmet. Az oklevéllel az uralkodó a nagyhatalmú Benedek vajda nejét, az Aragoniából beköltözött Tota asszonyt, Konstancia királyné kértére a hitbérül kapott Martonfalva birtok után fizetendő adók alól felmenti. Az oklevél első sorai így olvasandók: In no[m]i[n]e S[an]c[t]e trinitatis et indiuidue Vnitatis. Hem[er]icus d[e]i gra[cia] Hung[arie], Dalmac[ie], Chroac[ie], Seruie, Rameq[ue] rex in p[er]petuu[m]. Cum iusta petenciu[m] et honesta debeat exaudiri peticio, illo[rum] maxime, quo[rum] [et] militaris strenuitas est exp[er]ta [et] fidelitas [con]p[ro]bata; cu[m] itaq[ue] woiawoda Benedict[us] suo[rum] m[er]itis seruicio[rum] [et] milicie sue strenuitate in [con]spectu n[ost]ro[rum] [con]placuisset oc[u]lo[rum], merito debuit ad eius flecti peticiones n[ost]ra regia celsitudo... Az aranylemezből készült, belül üres pecsét itt látható elülső lapján a király képét a következő felirat övezi: HENRIC[US] TERCII BELE REGIS FILIVS.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Váczy Péter: A magyarság a román és gót stílus korában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1289x972 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 8 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella