D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : banlaky_hadtort_11_267.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : dmek009967
C Í M 
F ő c í m : Mátyás király csatarendje a schottwieni hadiszemle alkalmával 1487. júl. 10.
B e s o r o l á s i   c í m : Mátyás király csatarendje a schottwieni hadiszemle alkalmával 1487. júl. 10.
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-05-09
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-08-24
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : térkép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A magyar nemzet hadtörténelme
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A magyar nemzet hadtörténelme
S z e r z ő : Bánlaky József
M e g j e l e n é s : Budapest : Arcanum, 2001
E r e d e t i   I S B N : 963 86118 7 1
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Történelmi térképek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : hadtörténelmi térkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hadműveleti térkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : katonai szemle
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
V I A F I d : 4938768
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Schottwien
G e o N a m e s I d : 7873000
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1487. július 10.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mátyás a skorpió-, vagyis félköralakot alighanem azért használta hadseregének csatarendbe való állításánál, hogy ezáltal már eleve előkészítse és biztosítsa az ellenségnek mindkét oldalon való átkarolását. Tudjuk, hogy a husziták szekérváraikat sokszor támadólagos szellemben is alkalmazták; hogy vajjon Mátyás is gyakorolta-e ezt a támadólagos alapra fektetett harcszekér-taktikát, erre nézve nincsenek támpontjaink, de a fenti schottwieni szemlekép éppenséggel nem zárja ki, sőt inkább valószinűvé teszi azt, főleg, ha meggondoljuk, hogy az ő fekete seregének zömét morvák és csehek, tehát igazi huszita-utódok alkották.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Helyzet 1919. május 3-án
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bánlaky József: A hadművészet állapota és fejlődése Mátyás király idején
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 700x486 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Drótos Emilia