D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : varm_fiume_072.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Zichy József
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Zichy József
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-12-01
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-05-30
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország vármegyéi és városai
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország vármegyéi és városai
S z e r z ő : szerk. Sziklay János és Borovszky Samu
M e g j e l e n é s : Budapest : Arcanum, 2004
E r e d e t i   I S B N : 963 9374 91 1
T í p u s : lexikon
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Zichy József (1841-1924)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19-20. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Zichy József.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Zichy József gróf politikus, miniszter. Zichy Ferenc fia. Bécsben szerezte jogi doktorátusát. Nagy utazásokat tett Európában, Ázsiában és Amerikában, többek között Ágost fivérével a Góbi-sivatagon keresztül. Járt Törökországban és Görögországban. Hazatérése után előbb a királyi Kúriánál működött, 1867-től 1869-ig földművelésügyi, ipar- és kereskedelemügyi min. tb. osztálytanácsos, 1868-70 és 1872-75 között országgyűlési képviselő. 1870-től az első fiumei kormányzó, majd 1872. dec. 5. és 1874. márc. 21. között földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi, valamint részben egyidejűleg (1873. dec. 19.-1875. márc. 2.) közmunka- és közlekedésügyi miniszter a Szlávy- és Bittó-kormányban. 1889-93-ban Pozsony vm. és város, 1891-93-ban ideiglenes minőségben Trencsén vm. főispánja is. Tisztéről az egyházpolitikai törvényjavaslatok ellenzése miatt lemondott. Főrendiházi tag; miniszterségét, ill. főispánságát követően távol tartotta magát az aktív közszerepléstől. (Forrás: www.vm.gov.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fiume : Saját felvételünk. Kidolgozta Grünwald Imre. czímkép
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fest Aladár, Borovszky Samu, Batthyány Tivadar: Fiume története
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 659x731 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn