D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : varm_szabolcs_496.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szabolcs vármegye tisztikara
B e s o r o l á s i   c í m : Szabolcs vármegye tisztikara
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-11-22
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-05-30
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország vármegyéi és városai
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország vármegyéi és városai
S z e r z ő : szerk. Sziklay János és Borovszky Samu
M e g j e l e n é s : Budapest : Arcanum, 2004
E r e d e t i   I S B N : 963 9374 91 1
T í p u s : lexikon
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Közigazgatás, önkormányzatok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : tisztségviselő
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közszolgálat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : köztestület
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : megyei igazgatás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vármegye
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fénykép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19-20. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Szabolcs vármegye
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szabolcs vármegye tisztikara.
Dr. Kauzsay Ödön tb. aljegyző.
Kornis Géza I. aljegyző, tb. főjegyző.
Mezőssy László IV. aljegyző.
Mikecz Dezső főjegyző.
Nagy Imre II. aljegyző.
Siposs Béla I. aljegyző, tb. főjegyző.
Kállay Elek III. aljegyző.
Vajda Dezső iktató.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nyíregyháza város főtisztviselői
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Inczédy Lajos, Reiszig Ede, Némethy Károly: Szabolcs vármegye önkormányzata és közigazgatása
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 862x594 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn