D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : eleink_csutak_k.jpg
C Í M 
F ő c í m : Csutak Kálmán
B e s o r o l á s i   c í m : Csutak Kálmán
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-07-11
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Eleink vidéki és külföldi temetőkben
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : síremlék
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Csutak Kálmán (1820-1896)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Cegléd
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Cegléd, Kálvária temető
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Csutak Kálmán 1848-1849-es honvédezredes. Atyja városi tanító volt; Nagyváradon végezte iskoláit, mire mint hadfi beállott a 61. sz. gyalogezredbe s Olaszországban a fővezér Radeczky táborkarában foglalkozott, hol több évig képezte magát a hadtudományok elméleti s gyakorlati ágaiban. Később a katonaságból kilépett és az ügyvédségre készült és ügyvéd volt Torontál megyében, midőn az 1848-1949. szabadságharc kitört, melyben ő is részt vett. 1848. október 1-jén mint táborkari hadnagy Nagyvárad erődítésére és a 27. zászlóalj alakítására rendeltetett. 1849. január 1. századossá léptették elő Kolozsvárt a 24. honvédzászlóaljnál; részt vett az 1849. január 21. nagyszebeni csatában, hol Bem József őrnaggyá és a 27. zászlóaljparancsnokává tette; 1849. február 4-én is vitézül harcolt Vízaknánál. A szabadságharc végén ezredes és dandárparancsnok volt, midőn Aradon ő is fogságba került; 1850. március 14. halálra és kegyelem utján 16 évi nehéz vasban töltendő sáncmunkára ítéltetett. Fogságából kiszabadulván, Giuseppe Garibaldinál volt és megfordult Romániában is; majd a minisztériumnál nyert alkalmazást, végre Debrecenben volt magánhivatalnok. 1891 őszén Keresztes Lajos - egykori szabadságharcos honvéd őrnagy, közalapítványi tiszttartó - hívására Cegléden telepedett le, ahol a Lakatos (ma Jókai) utcában lakott. A város saját halottjának tekintette, nagy részvét mellett temették el. Síremléke a Kálvária temető dombján áll. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Cseresnyés László
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2272x1704 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn