D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Collegium_Josephinum_Bp06_Vorosmarty.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Collegium Josephinum emléktáblája a Pest Megyei Főügyészség homlokzatán
B e s o r o l á s i   c í m : Collegium Josephinum emléktáblája a Pest Megyei Főügyészség homlokzatán
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Fekist
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Fekist
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-02-21
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-03-11
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-03-10
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emléktábla
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vallási szervezet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zsidóság mentése
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. 6. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 2007
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Collegium Josephinum emléktáblája a Pest Megyei Főügyészség homlokzatán.
Budapest, VI. kerület, Vörösmarty utca 34/a.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szűz Mária Társasága
A közösség hivatása: az apostolkodásban a papság segítségére lenni.
A Társaság alapítója Ván Zsuzsanna Mária mélyen hívó, elkötelezett református családból származott; hosszas vívódás után katolizált, Prohászka Ottokár püspök úr készítette fel és bérmálta meg. 1925-26-ban alakult a Társaság, az első tagok az Egyetemi Hallgatónők Mária Kongregációjából kerültek ki. Céljuk, hogy elvegyülve az emberek között a papság segítségére legyenek. A szemlélődő és az apostoli életet összekapcsolva, egyedül Isten nagyobb dicsőségét és a lelkek üdvösségét szem előtt tartva tagjai nem válogatnak a munkában, nem zárkóznak el a világtól, mind életmódban, mind ruházatban egyszerű, feltűnés nélküli, áldozatos életet akarnak élni.
Megalakították a Collegium Josephinumot, ahol szegénysorsú, tehetséges fiúkat neveltek és tanítottak a testvérek. Áldásos munkájuk nyomán az évek során összesen 32 papot szenteltek a fiúk közül. A háborúig az ország területén 13 helyen működtek a testvérek: hitoktatással foglalkoztak, egyesületeket, lelkigyakorlatos házakat vezettek, a pécsi egyházmegye területén kis falvakban missziót tartottak, voltak testvérek Kolozsvárott és Dunaszerdahelyen is. 1944-45-ben az üldözöttek megmentésében a testvérek is részt vettek: az Andrássy út 60. tőszomszédságában lévő anyaházban - Vörösmarty út 34/a. - életük állandó kockáztatása és nagy áldozatok árán sikerült összesen 50 gyerek és 20 felnőtt életét a háború befejezéséig megmenteniük. Istennek legyen érte hála. A túlélők egyikének szorgalmazására Ván Zsuzsanna Mária 1991-ben átvehette a Yad Vasen kitüntetést, 1995-ben a Bátorság érdemjelet adományozták neki. ... (Forrás: uj.katolikus.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szűz Mária Társasága
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2154x1127 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella