D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Daniel_erno_1895_3.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dániel Ernő, kereskedelemügyi miniszter
B e s o r o l á s i   c í m : Dániel Ernő, kereskedelemügyi miniszter
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Hogyisne
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-02-27
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-04-10
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : 1895/3
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : ...
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Ez a kép közkincs, szabadon felhasználható: alkotója több mint 70 évvel ezelőtt elhunyt, a védelmi idő lejárt.
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1919-1945
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jogász
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Dániel Ernő (1843-1923)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dániel Ernő, kereskedelemügyi miniszter
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Dániel Ernő (Elemér, 1843. május 3. - Balatonfüred, 1923. július 24.) vármegyei tisztviselő, ügyvéd, politikus, miniszter.
Kiss Ernő aradi vértanú unokája. A szamosújvár-németi Dániel-családnak leszármazottja, akik Erdélyben eredetileg mint örmény kereskedők települtek le Szamosújváron és Erzsébetvároson. Gimnáziumi tanulmányait Temesváron, jogi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte. 1865-ben Torontál vármegye tiszteletbeli aljegyzőjévé, 1867-ben szolgabíróvá nevezték ki. 1868-ban, miután ügyvédi diplomát szerzett, törvényszéki ülnökké választották. 1870-től mint Deák-párti a bégaszentgyörgyi kerület képviselője;, ugyanezt a kerületet képviselte az 1872. és 1875. évi országgyűlésen. 1878-tól a Torontál vármegyei Nagybecskerek város választókerületek szabadelvű-párti képviselője. 1884-1906 között a pancsovai választókerületet képviselte, amelynek madátumát 1905-ben szerb nemzetiségi jelölt ellenében nyerte el, míg az 1906. évi általános választások alkalmával (ugyanebben a kerületben) veszített. Pártjának pénzügyi és gazdasági szakértője, ár-mentesítési és vasútügyekkel foglalkozott. 1895-ig a Pesti Hazai Első Takarékpénztár és a Hazai Bank elnöke. 1895. január 15-1899. február 26. között a Bánffy-kormány kereskedelemügyi minisztere. 1896-tól báró. Munkássága alatt fejezték be a Vaskapu szabályozását. Jelentős szerepe volt a millenniumi ünnepségek rendezésében. 1906-1910 között a főrendiház tagja. 1910-ben nemzeti munkapárti programmal ismét országgyűlési képviselővé választották. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Dániel Ernő
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Goró Lajos: Az 1896. évi ezredéves kiállítás történelmi főcsoportja
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 921x1803 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella