D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : knyvdszts.jpg
C Í M 
F ő c í m : Könyvdíszítés a XIX. században
B e s o r o l á s i   c í m : Könyvdíszítés a XIX. században
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kner és Tevan nyomda
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Kajári
U t ó n é v : Katalin
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-04-16
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013.04.28
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlideShare
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Könyvkiadás
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Könyvművészet, tipográfia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : borítólap
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvkiadás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyomda
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvkötészet
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyomdaipar
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyomdatechnika
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. Készítette: Kajári Katalin EKF: Informatikus könyvtáros szak Művelődéstörténet könyvtári vonatkozásai II. 2012.05.07. 2. Friedrich König német nyomdász 1811-ben feltalálta a gyorssajtót. Ezt követte hamarosan a tégelysajtó, majdpedig a rotációsgép. A gőzgép, később pedig az elektromotor feltalálása mechanizálta a nyomdákat, és ezzel óriási mértékben lendült előre a fejlődés. 3. A fametszetet és rézmetszetet egykettőre kiszorították a fényképezésen és a kémián alapuló mechanikai reprodukciós eljárások. A papírgyártás, a nyomdafesték-készítés, a gépi könyvkötés rohamosan halad előre,lehetővé teszik az olcsó, mindenki számára hozzáférhető könyv megvalósulását. 4. A könyv művészi megjelenési formája kezdetben nem tudott lépést tartani a megindult szédületes fejlődéssel. Az egykoron magas művészi fokra emelt a betűk, elkorcsosodnak, elerőtlenednek. A betűképnek és ugyanakkor a szedésképnek minden ereje és tömeghatása elvész. A szedett oldalaknak eddig határozott és tömör rajzát gyenge, vérszegény, ritmus nélküli kép váltja fel, mert a túlságosan szabályos és józan, ridegen finom vonalú betűkkel már nem lehet az oldalak olyan tömör képét nyerni. 5. A betűművészek helyét a hivatásos betűrajzolók és betűmetszők veszik át, akik jól és pontosan, csak éppen művészi invenció nélkül dolgoznak. A betű mint díszítő elem mindinkább elveszti jelentőségét. A szedés és illusztráció egysége elvész, mihelyt a könyveket illusztráló vonalas fametszet helyét féltónusú képek foglalják el. 6. Két vidéki kis nyomda szentelte működését az új könyvművészetnek, s fejlődött azzá a jelentős fórummá, amely évtizedeken át példamutató volt a magyar könyvművészet számára. Kezdetleges és szegényes körülmények között indultak, kevesebb lehetőséggel. a gyomai Kner nyomda a békéscsabai Tevan nyomda 7. A két nyomda művészi iránya legjobban jellemezhető azzal, hogy a Kner nyomda főképpen a tisztán tipográfiai feladatok megoldását tűzi maga elé, míg a Tevan nyomda az illusztrált könyvek felé hajlik. Kner nyomda Tevan nyomda 8. Kner Izidor 1882-ben alapított egyszemélyes nyomdai vállalkozása az első világháborút megelőző évekre 150 fős üzemmé fejlődött.Kner Izidor fia, Imre már nemcsak nyomdász volt, hanem igazi könyvművész is. Lipcsében tanult.A nyomda 1949-ben került állami tulajdonba, majd 1963-ban hozzácsatolták a békéscsabai Békési Nyomdához.A nyomda és a család emlékét az 1970-ben alapított múzeumőrzi, melyet Kner Imre egykori lakóházában alakítottak ki. 9. Kner Imre Kozma Lajossal, a kitűnő tervezőművésszel társul, s vele együtt munkálkodik a régi magyar tipográfia tradíciói nyomán a modern magyar tipográfia stílusának megteremtésén.A Kozma Lajos tervezte iniciálékat és egyébkönyvdíszítő anyagot matricákba véseti, majd pedigmegönteti nyomdája díszítő anyagául. 10. A Gyomai Kner nyomdaalapításának 30. évfordulójára 1912-ben Kner Izidor nyomdájában jelent meg a Könyv a könyvről című kiadvány.Az illusztrációkat és könyvdíszeket Geiger Richard rajzolta. 11. Tevan Adolf 1903-ban alapította meg a híres nyomdát, amit1909-ben fia, Tevan Andor vett át.Az első években a nyomda alkalmi aprónyomtatványok(meghívók, gyászjelentések), illetve rendelésre néhány könyvkiadásával foglalkozott (pl.: 1908-ban jelent meg Szeberényi Lajos: Parasztkérdés külföldön és hazánkban c. szociográfiája Tevan Adolf irányítása alatt), de a fő termékek elsősorban újságok voltak. 12. Embléma: dupla körben TA monogram KÁRMÁN JÓZSEF:FANNI HAGYOMÁNYAI 1916 13. KISFALUDY SÁNDOR: REGÉK A MAGYAR ELŐ-IDŐBŐL 1920 Kisebb könyvdísz: serleg, levelekkel, felhőkkel 14. ANATOLE FRANCE, JACQUES TOURNEBROCHE VAGYIS NYÁRSFORGATÓ JAKAB MESÉI 1948 Hosszúkás oválisban a kiadó kútágast ábrázoló szignója.(Az emblémát Tevan Andor rajzolta, a második világháború után kezdte használni.) 15. A cég fellendülését az 1910-es évek hozták, amikor a könyvkiadói tevékenységre került a hangsúly. Két sorozatot indítottak útjára: az olcsó Tevan Könyvtárt és a könyvgyűjtőknek szánt Amatőr sorozatot. Ezek a kiadványok hozták meg a kiadó számára a széleskörű ismertséget. A Tevan Könyvtár füzeteinek kiadása 1912-ben indult, és hamar népszerűvé váltak. Nagy példányszámban jelentek meg, kb. 4-8 ív terjedelemben, és a jót, olcsón és mégis szépet elvét valósították meg. Formátuma egységes, 180×210 mm, vajszínű borítóján színes hullámvonalakból kialakított keretben a sorozat neve, a füzet sorszáma, alatta az író neve, a mű 16. A Tevan Amatőr sorozat 1913-ban indult, könyvgyűjtőknek, igényes kivitelben készült. Régies hangulatú,díszes borítójú, fametszetekkel illusztrált könyvek. Kis példányszámban, számozottan adták ki, és nagy szakmai gondossággal alkották meg őket. 17. Tevan Andor: A könyv évezredes útja Pinczésné Horváth Nóra: Tevan Andor remekei http://toldyferenc.elte.hu/Pinczesne_Horvath_Nora.pdfKner Múzeum Gyomahttp://www.knermuzeum.hu/muzeum_2.htmlKner nyomda Wikipédia:http://hu.wikipedia.org/wiki/Kner_nyomdaTevan nyomda Wikipédia:http://hu.wikipedia.org/wiki/Tevan_AndorTevan Andor művészi könyvkiadványai:http://www.bekesmegye.com/bekes-megye/tevan-andor-muveszi-konyvkiadvanyai
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lázok Klára: Teleki Téka 2012.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 29
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x577 pixel pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet