D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vilagegyetem.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kezdetben teremtette Isten
B e s o r o l á s i   c í m : Kezdetben teremtette Isten
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Szabad
U t ó n é v : Péter
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-04-24
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2007-03-28
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Genetika
T é m a k ö r : Csillagászat, űrkutatás
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Csillagászat, űrkutatás
A l t é m a k ö r : Naprendszer
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : világegyetem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : naprendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csillagrendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Biblia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : teremtés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. Kezdetben teremtette Isten. A világegyetem keletkezése Szabad Péter 2007. március 28. 2. Az előadás vázlata Isten és tudomány A világegyetem felépítése A világegyetem megismerésének története Az ősrobbanás elmélete Antropikus világegyetem Következtetés 3. Isten és tudomány 4. Isten és tudomány Van-e bármiféle kapcsolat Isten és a tudomány között? Niles Eldredge: vallás és tudomány két merőben eltérő területe az emberi tapasztalásnak, és nem sok közük van egymáshoz Pedig mindkettő ugyanazt a kérdést próbálja megválaszolni: Honnan jöttünk? 5. Hogyan közelítsük meg ezt a kérdést? Keressük az igazságot, ne a véleményeket Szánjunk rá IDŐT, és legyen NYITOTT A GONDOLKODÁSUNK Rengeteg könyv és publikáció olvasható Olvass! Válaszd külön a MATERIALISTA FILOZÓFIÁT az EMPIRIKUS TUDOMÁNYTÓL Sok tudós nem hajlandó megkérdőjelezni a saját feltevéseit Sok hívő sem hajlandó megkérdőjelezni a saját feltevéseit 6. Vatikán (1992): Galileo ártatlanul szenvedett A föld mozgásának leírásáért ítélték el. Most az egyház visszavonta ítéletét. VATIKÁN VÁROS Végre hivatalos. A Föld a Nap körül kering, még a Vatikán számára is. A Római Katolikus Egyház elismerte, hogy hibázott az elmúlt 359 év során azzal, hogy Galileo Galilei tudományos állításait eretnekségnek ítélte. 7. Miben hittek a tudósok a múltban? A legtöbb tudós hitt a teremtőben, hittek a világegyetem törvényeiben, csak meg kellett találni ezeket a törvényeket. Ez volt az oka, hogy FELFEDEZÉSRE INDULTAK, hogy megismerjék a természet törvényeit, és meg is találták azokat. 8. Kezdetben teremtette Isten. Mi történt a kezdetben? A világegyetem kezdete ma Az élet kezdete április 25. Az emberi faj kezdete május 23. 9. A világegyetem felépítése 10. A Hubble űrteleszkóp 1990-ben került Föld körüli pályára. 11 tonnás berendezés (akkora mint egy busz). Hetente 1 km hosszú polcot töltenének meg a képek, amiket a Hubble a Földre sugároz. 11. A Naprendszer felépítése A Föld és a Hold távolsága 384,404 km A Nap és a Föld távolsága 149,6 millió km A Plútó 40-szer olyan messzire van a naptól, mint a Föld. 12. A Nap A Naprendszer tömegének több mint 99%-a a Napban található. 13. A Tejútrendszer felépítése A Naprendszerünk a Tejút része. A Galaxis középpontjától 30.000 fényévre van a Napunk. 1 fényév = 9460 milliárd kilométer. A Galaxisunk teljes átmérője 100.000 fényév 14. A Tejútrendszer a földről nézve. Kb. 100 millió csillag alkotja. 15. A Lokális rendszer A Galaxisunk egy úgynevezett lokális rendszernek a része más galaxisokkal együtt. Ennek a sugara körülbelül 2 millió fényév. Az egyik legismertebb galaxis a lokális rendszerünkből az Androméda-köd. 16. Androméda- köd (M31) Egy a mienkhez hasonló spirál galaxis. 100 millió csillag 17. Az ismert világegyetem A Lokális rendszerünkön kívül is túllátunk már. A legmesszebb kb. 25 milliárd fényévnyire. Az egész égbolton 50 milliárd galaxis található. 50.000.000.000 18. Galaxisok M81 és M82 galaxisok. Könnyen látható házi távcsővel is. A Nagymedve csillagképben található. 19. A világegyetem megismerésének története 20. Nikolausz Kopernikusz 1473-1543 Kimondta, hogy a Föld a saját tengelye körül napi mozgást, a mozdulatlan Nap körül pedig éves mozgást végez. Ezzel megalkotta az égitestek kopernikuszi rendszerét 21. Johannes Kepler 1571-1630 Ő fedezte fel, hogy a Föld és a többi bolygó ellipszispályán kering a Nap körül. Az égbolt régi, geometrikus leírását dinamikus csillagászattá alakította át. 22. Galileo Galilei 1564-1642 Felfedezi a Jupiter négy holdját, amely megerősíti hitét a kopernikuszi világkép helyességében, majd felfedezi a Szaturnusz bolygó gyűrűjét és a napfoltokat. 23. Isaac Newton 1643-1727 Newton azt a következtetést vonta le, hogy annak a centripetális erőnek, amely a bolygókat a Nap körüli pályán tartja, a bolygó és a Nap négyzetes távolságával kell csökkennie. 24. William Herschel 1738-1822 Elsőként ő kezdte módszeresen, a csillagok eloszlásának vizsgálatával feszegetni a Tejútrendszer mibenlétének kérdését, és ő ismerte fel először, hogy egy valamiféle karokkal- nyúlványokkal rendelkező ovális térrészben eloszló csillagok rendszere a Tejút. 25. Henrietta Leavitt 1868 - 1921 A Kis és a Nagy Magelán Felhő változócsillagait vizsgálta fotografikus észlelések alapján Felfedezte a cefeidák periódus-fényesség relációját (PL reláció) 26. Edwin Hubble 1889-1953 Közeli galaxisok távolságban történő elhelyezése A vörös eltolódás (Doppler effektus) révén történő táguló világegyetem modell megalkotása 27. Albert Einstein 1889-1953 Általános és speciális relativitás elmélet Az idő és a tér nem statikus fogalmak 28. Az ősrobbanás elmélete 29. Az idő kezdetén 30. Az ősrobbanás elméletének kialakulása Georg Lemaître, 1929: A Világegyetem végtelenül kicsi és végtelenül görbült volt, az összes anyag és energia egy pontban zsúfolódott össze. Arthur Eddington, 1933: az első komoly számítások Fred Hoyle, 1950: csúfnév: Nagy Bumm (Big Bang) 31. A kozmikus háttérsugárzás George GAMOW- 1904-1968 A héliumtöbblet magyarázata Arno A. PENZIAS (1933- ) és Robert W. WILSON (1936- ) A kozmikus háttérsugárzás műholdas műszerekkel történő mérése 1978 Nobel díj 32. Stephen Hawking Az időnek kezdete van Anyag, energia, tér és idő az ŐSROBBANÁS során keletkeztek SOK BIZONYÍTÉK Híres deista ebben hisz, ő része volt az elmélet kidolgozásának (ebben hisz, de mégsem) 33. A csillagkor története s ö t é t k Tejútrendszerősrobbanás o kozmikus r Naprendszer háttérsugárzás az első csillagok az első galaxisok jelenkor 0 0,0003 0,3 1 5 10 15 milliárd év 34. John Maddox Nature folyóirat főszerkesztője (1993) Az ősrobbanás elegendő bizonyíték a Teremtő létezésére. Ennek ellenére továbbra is bizonyítékokat keres ellene, ez nem állja meg a helyét. 35. Dr. Robert Jastrow NASA Űrkutatási Goddard Intézetének alapítója és igazgatója: A tudós múltra vonatkozó kutatása véget ér a teremtés pillanatával. Ez egy egyre furcsább fejlemény, a teológusokat kivéve mindenki számára teljesen váratlan. Ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy a tudomány soha nem lesz képes lerántani a leplet a teremtés rejtélyéről. 36. Antropikus világegyetem 37. Antropikus világegyetem 2 %-kal erősebb nukleáris kölcsönhatás: nem keletkeznének protonok (atomok, molekulák) 2 %-kal gyengébb nukleáris kölcsönhatás: a héliumnál nehezebb elemek instabilak lennének kissé erősebb elektromágneses kölcsönhatás: a csillagok néhány millió év alatt kiégnének kissé gyengébb elektromágneses kölcsönhatás: hideg, sötét csillagok 38. Következtetés 39. Következtetés A tudomány magyarázattal szolgál arra, hogy a világegyetemünknek volt kezdete, ez a kezdet kb. 13-15 milliárd évvel ezelőtt történt. Amikor is a semmiből létrejött az idő, az energia, az anyag és a tér! Az univerzumunk hihetetlen finomhangolása egy intelligens alkotóra utal! 40. Mit ír a Biblia? Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle: az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Rómaiak 1:19-20 41. Néhány idézet a teremtésről 1 Mózes 1:1 Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Zsidók 11:3 Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. 42. Kezdetben teremtette Isten. Az élet kezdete április 25. Az emberi faj kezdete május 23. Az előadások 18 órakor kezdődnek
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szabad Péter: Az élet keletkezése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 42
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x577 pixel pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet