D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vende2_40_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kossuth 1848. julius 11-iki beszéde
B e s o r o l á s i   c í m : Kossuth 1848. julius 11-iki beszéde
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Róth
U t ó n é v : András Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-02-04
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-08-26
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : kép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A magyar irodalomtörténet képekben
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A magyar irodalomtörténet képekben
S z e r z ő : Vende Ernő
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, 1905
L e l ő h e l y : http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/3184924
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A képanyag Róth András Lajostól. (A Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtárából.)
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : országgyűlés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népképviselet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Nyáry Pál (1806-1871)
V I A F I d : 163694546
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rajz
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kossuth 1848. julius 11-iki beszéde.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Képünk a 48-as idők egyik történeti nevezetességű, lélekemelő jelenetét, Kossuth egyik legnagyobb szónoki diadalát mutatja be. Az ország nagy veszélyben volt: a horvátok és szerbek fellázadtak, minek következtében a minisztérium elhatározta, hogy a haza védelmére szükséges pénz és fegyveres erő megteremtésére indítványt fog az országgyűlés el6tt tenni. Ezt az indítványt, remek beszéd kiséretében Kossuth tette meg a julius 11-iki gyűlésen. Betegen, sápadtan, kimerülve lépett Kossuth a szószékre és lefestve a haza szomorú állapotát, ecsetelve a veszélyt, mely a nemzet szabadságát környezi, felszólította az országgyűlést, hogy adja meg a 200,000 főnyi katonát és az erre szükséges pénzerőt... A kifáradt szónok itt egy pillanatig félbeszakította beszédét, de a másik pillanatban a szónoklat varázsától elbűvölt képviselők, élükön Nyáry Pállal, mind, egy emberként felugranak és esküre emelt kezekkel kiáltják: "Megadjuk! Megadjuk!"
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vende Ernő: A magyar irodalomtörténet képekben
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az 1848-iki országgyűlés megnyitása
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kossuth Lajos arczképe 1841-ből
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 988x1177 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne