D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 68746_0010.jpg
C Í M 
F ő c í m : Priell Kornélia
B e s o r o l á s i   c í m : Priell Kornélia
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Róth
U t ó n é v : András Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-03-24
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-02-07
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be kerülés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Kolozsvári színész album
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Kolozsvári színész album
M e g j e l e n é s : [Kolozsvár] : [Viaţa Ny.], [1923]
T í p u s : fotóalbum
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : színházi fénykép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egészalakos kép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szerepkép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színész
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Prielle Kornélia (1826-1906)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19-20. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Kolozsvár
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Priell Kornélia
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Prielle Kornélia magyar színésznő, a Nemzeti Színház örökös tagja. Kedve a színészethez a máramarosszigeti úri műkedvelők előadásain ébredt föl, majd kezébe kapván Jósikának Adorjánok és Jenők című drámáját, azt nagy buzgalommal tanulgatta és próbálgatta. Tizenöt éves korában, 1841. június 10-én lépett először színpadra Szatmáron, Tóth István társulatában a Két gályarab c. drámában, egy 11 éves kisfiút játszva. Tóth István társulata három hónap múlva megbukott. Hosszú ideig vidéken lépett fel, majd Kilényi Dávid társulatával Erdélyben turnézott, ahol Déryné oktatgatta. Itt találkozott Kántornéval is, aki barátságába fogadta. 1844-ben Nagyenyeden ismerte meg Szigligeti és szerződést ajánlott neki a Nemzeti Színházhoz. A Nemzeti Színházban első fellépte 1844. december 17-én volt, Szigligeti Zsidó című színműve Lizi szerepében. 1845 végén újra vidékre ment és a szabadságharcig Nagyváradon, Kecskeméten, Kolozsvárott és főleg Debrecenben játszott. 1846-ban is Debrecenben lépett fel, amikor Petőfi Sándor megkérte a kezét. Ő azonban 1847-ben Szerdahelyi Kálmán színészt választotta. A házasságot 1848-ban, amikor Szerdahelyi honvédnek ment, felbontották. 1849-ben Hidassy Elek földbirtokos huszárkapitányhoz ment nőül és egy időre visszavonult a színpadtól. Később Hidassy felcsapott színigazgatónak és nemsokára elváltak. Prielle 1857-ig maradt a vidéken; 1857 októberében lépett fel mint vendég a Nemzeti Színházban Gauthier Margit szerepében; 1859. április 25-től lett a színház szerződött tagja. A kritika nem egyformán fogadta, a dicsérő hang azonban csakhamar elnémította a gáncsolókat. Még egyszer 1861-ben egy magánügye miatt megvált a Nemzeti Színháztól s Pécsre ment Ressler társulatához; 1861-ben aztán végleg tagja lett a Nemzeti Színháznak. 1881. február 7-én ő kapta meg első ízben az "örökös tag" rangot. Férjével, Szerdahelyi Kálmánnal, akivel másodszor is egybekelt, fő erőssége volt az új francia drámának. 1891-ben ünnepelte félszázados színészi jubileumát. 1905. december 24-én, Budapesten, a Józsefvárosban, halála előtt két hónappal, már elborult elmével, a nála 45 évvel fiatalabb Rozsnyay Kálmán íróval kötött házasságot. Elsősorban Csiky Gergely és mások társadalmi drámáiban nyújtott alakításai emlékezetesek. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Klösz György: Prielle Kornélia mint Fourchambault-né Émile Augier A Fourchambault család című színművében
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 509x997 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 8 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn