D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 35041720.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ráckeve Református templom
B e s o r o l á s i   c í m : Ráckeve Református templom
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Magdi51
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-12-19
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2010-05-03
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Panoramio honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : református
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : neogót
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Pest megye
G e o N a m e s I d : 3046431
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Ráckeve
G e o N a m e s I d : 3046026
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1909-1913
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A reformáció megjelenésekor az itt álló barokk templomot vették használatuk alá a reformátusok. A korábbi szerb ortodox templomot a református liturgiának megfelelően, mindenféle cikornyás díszítéstől mentesen rendezték be. Egy korabeli római katolikus feljegyzés szerint belseje nem különbözött a legegyszerűbb parasztház belsejétől. Falai egyszerűek, alacsonyak és fehérek voltak. A centrális elrendezésű templom közepén a szószék és az úrasztala volt, a karzaton kicsi, egyszerű orgonával. 1872-ben 12 regiszteresre bővítették. 1909-ben ismeretlen okokból kifolyólag orgonájával együtt tűzvész áldozata lett. Így aztán a csaknem 400 évig használt kicsiny, barokk épület olyannyira megrongálódott, hogy a város hatósága nem engedélyezte további használatát. Új templom építésébe kezdett az egyház.
1909 és 13 között épült fel a mai impozáns méretű, neogót templom, a szentesi Dobovszki-cég (Dobovszi József) tervei szerint. A templomot a tiszakécskeiről mintázták, annak tökéletes mása. A jelenlegi karcsú templom a városkép egyik meghatározó eleme. Városképileg is ez van a legkiválóbb helyen. Tornyával nyugat felé néz. A Duna felöli oldalon, négyszögletesen záródó szentélyben végződik. 43 méter magas ötemeletes tornya a város négy tornya (r.katolikus templom, görögkeleti templom, Városháza, református templom) közül a legnagyobb. A torony felöli bejárat fölött keskeny ablakok, ezek fölött pedig kör alakú ablak van. A második emeleten csúcsíves, rácsos ablak, a harangok szintjén pedig dupla, neogót ablakok vannak. E fölött található a toronyóra. A négyfiatornyos, csúcsos sisakkal záródó torony tetején csillag és toronygomb van. Csúcsos toronysisakját eredetileg még magasabbra tervezték. A császárfát az építéskor egy éjszakai szélvihar lesodorta és az azt tartó falécből egy kb. 3 méteres darab letört. Mivel újat nem tudtak keríteni, a törött részt lefűrészelték, és így építették tovább. Így keletkezett a sisak vonulatán ma is érzékelhető törés. A templom falait mindenütt vöröstéglából készült csúcsíves párkányzat szegélyezi. A templomtesten összesen 10 db. kis tornyocska van. 2-2 az épület két keskenyebb végében, 2-2 a kereszthajó két végében, valamint kettő a Duna felöli, négyszögletes apszis oromzatán. Falait, miként azt a neogót templomoknál megszokhattuk, támpillérek kísérik. Belsejébe két ajtó is vezet. Egy a torony alatt, egy pedig a kereszthajó déli felénél. (Forrás: templom.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ráckeve, református templom
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tiszakécske - látnivalók
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2500x3325 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella