D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1882_Page_053_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Korán-olvasó
B e s o r o l á s i   c í m : Korán-olvasó
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Gentz V. festménye után
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Gentz
U t ó n é v : Karl Wilhelm
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1822-1890
V I A F I d : 54959680
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-02-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Újság
M e g j e l e n é s : 29. évf. 7. sz. (1882. február 12.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : iszlám
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyházi szertartás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : olvasás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vak
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyházi személy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Közel-Kelet
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az ügyes, a kedvelt Korán-olvasó szerepe ennélfogva a leghálásabb és legjövedelmezőbb szerepek egyike a világon. A nép úgy tiszteli, mint bölcset, sőt mint szentet. Nyugati Ázsiában Hafiz, vagy Hafizi-Kelam a neve, vagyis: az isteni szó őre, keleti Ázsiában pedig Kaari, azaz: olvasó, a helyes olvasó. Itt is, ott is oly emberek ezek, a kik a sok évi gyakorlat folytán s kitűnő emlékezetüknél fogva a Koránt elejétől végig könyv nélkül tudják s "fölolvasáskor" bezárva tartják a szent könyvet az ölükben, egy szóhiba nélkül tudják elmondani a Korán mind a 114 szuráját, vagyis fejezetét. Sajátságos, hogy e rendkívüli "fölolvasók" legtöbbnyire vakok, kik emlékezetüknek köszönik keresetüket, a mecsetekben és szomszédos helyiségeikben délelőtt és délután ott guggolnak bizonyos zugokban 8 oda várják a hívők sóvár füleit." (FORRÁS: http://epa.oszk.hu/00000/00030/01458/pdf/01458.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képek Egyiptomból
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A mekkai bucsujáró hely
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A szent szőnyeg körülhordozása a kairói nagy téren
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3427x4195 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 400 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : tuplow