D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Szabade_N_1885_212_Fackh_K.jpg
C Í M 
F ő c í m : Fackh Károly
B e s o r o l á s i   c í m : Fackh Károly
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1837-1912
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK EPA
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-03-22
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-25
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : EPA-ba kerülés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Szabadelvűpárti Naptár
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Szabadelvűpárti Naptár az 1885. szökő évre
S z e r z ő : [szerk.] Szathmáry György
M e g j e l e n é s : 1885. 2. évf.
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Pártok, politikai mozgalmak
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Fackh Károly (1834-1898)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Fackh Károly.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Fackh Károly politikus, országgyűlési képviselő, miniszteri tanácsos, a Magyar Nyugati Vasút vezérigazgatója, majd elnöke. Tanulmányait Budán kezdte, majd a bécsújhelyi Theresianum Katonai Akadémián fejezte be; innét 1853-ban hadnagyi ranggal a hadseregbe került. Előbb a bécsi geográfiai intézetben, majd a hadsegédi karnál dolgozott, miközben főhadnaggyá lépett elő. Az 1859-es Szárd-francia-osztrák háborúban az észak-itáliai osztrák haderő főparancsnoka, Gyulai Ferenc mellett teljesített szolgálatot, mint szárnysegéd. Hősiességéért katonai érdemkeresztet kapott, illetve kapitányi rangra emelkedett. 1860-ban Franciaországban megnősült, majd leszerelt és francia származású feleségével szegvári birtokukon gazdálkodtak, mígnem a Déli Vasútnál kezdett el dolgozni. Az ebben az évben Magyarországra látogató Jérôme Bonaparte-ot (Napóleon legfiatalabb öccsét) ő kalauzolta útja során. 1867-ben a vasúti és hajózási felügyelethez került. A Magyar Nyugati Vasút létrehozásakor, 1869-ben kinevezték a társaság vezérigazgatójává, aminek 1889. január 1-jei államosításáig vezetője maradt. Innét a Kereskedelemügyi Minisztériumhoz került, ahol Baross Gábor miniszter tanácsosa lett. Először az 1881-es választásokon indult a kiscelli kerületben, de alulmaradt. A rákövetkező, 1884-es választásokon azonban a második körben Helfy Ignác ellenében már győzni tudott és a szentgotthárdi kerület országgyűlési képviselője lett a Szabadelvű Párt színeiben. Az 1887-es választásokon az alsólendvai kerület választotta meg képviselőjévé. 1892-ben már nem mérettette meg magát ismét. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dr. Falk Miksa
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2711x2950 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 619 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 8 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn