D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Szabade_N_1885_250_Prileszky_T.jpg
C Í M 
F ő c í m : Prileszky Tádé
B e s o r o l á s i   c í m : Prileszky Tádé
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK EPA
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-03-23
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-25
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : EPA-ba kerülés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Szabadelvűpárti Naptár
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Szabadelvűpárti Naptár az 1885. szökő évre
S z e r z ő : [szerk.] Szathmáry György
M e g j e l e n é s : 1885. 2. évf.
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Pártok, politikai mozgalmak
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Prileszky Tádé (1826-1895)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Prileszky Tádé.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Prileszky Tádé (prileszi) bölcseleti doktor, országgyűlési képviselő. Középiskolai tanulmányait Magyar-Óváron és Váczon végezte; a pozsonyi akadémia hallgatója is volt. 1844-ben a pesti egyetemen bölcseletdoktor lett. 1847-ben ügyvédi vizsgát tett. 1848 előtt Pozsony vármegye jegyzője volt. A szabadságharczban mint nemzetőr vett részt nevezetesen a felvidéken a Hurbán elleni actiókban. 1851-ben a Kálózdy zenebandájával külföldre ment és azzal Amsterdámban is megfordult; azonban a zenebandát elhagyta; de ő azért külföldön maradt; csak 1854-ben tért vissza. Ekkor több nagyobb uradalom igazgatását vállalta és több hitelintézet létesítésében vett részt, alapította a trencséni takarékpénztárt és a pozsonyi iparbankot, melynek elnöke volt. Pozsonyban a Hungária biztosító bank igazgató-tanácsosa is volt. 1861-ben alapította Pozsonyban a nemzeti kört, melynek több évig elnöke, Pozsony- és Trencsénmegye bizottsági tagja volt. 1867-ben Pozsonyban városi képviselővé választották. 1869-ben Nagyszombat választotta meg képviselővé; e kerületet hat évig képviselte, azután a stomfai kerület választotta meg. Megválasztása óta a delegatiók tagja és állandóan a közös zárszámadásoknak előadója, a közös államadóságok felügyelő-bizottságának alelnöke és a magyar képviselőház zárószámadási bizottságának elnöke volt. 1887-ben kisebbségben maradt. 1892-ben újra megválasztották a stomfai kerületben. A képviselőházban többször felszólalt és adomáival, tótos kiejtésével vidám hangulatot keltett. Közönségesen "tót fejedelemnek" hívták. A szabadelvű pártnak volt tagja és különösen a Tisza-kormánynak hűséges támogatója. Nagyszombat Erzsébetváros és Stomfa díszpolgára volt. (Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Podmaniczky Frigyes báró
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2695x3001 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 619 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 8 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn