D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1892_Oldal_152_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dr. Köffinger Frigyes
B e s o r o l á s i   c í m : Dr. Köffinger Frigyes
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-03-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 39. évf. 17. sz. (1892. április 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Közgazdaságtan, gazdaság
A l t é m a k ö r : Pénzügy, bankügy
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : államtitkár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : köztisztviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Köffinger Frigyes (1830-1892)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dr. Köffinger Frigyes.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Köffinger Frigyes jogi doktor, magyar királyi pénzügyminisztériumi helyettes államtitkár. Középiskoláit Budán végezte; szabadidejét idegen nyelvek tanulására fordította és a zenében, különösen a zongorázásban nagy jártasságot szerzett. 1848 októberében Duschek Ferencz pénzügyminisztersége alatt kezdte hivatalos pályáját mint gyakornok. A szabadságharc után a pesti egyetem hallgatója volt; 1859-ben letette a jogtudományi szigorlatot és az önkényuralom alatt mint pénzügyi hivatalnok Nagykanizsán működött. A koronázás után Lónyay Menyhért mint titkárt a minisztériumába vette s a hitelügyek vezetésével bízta meg. 1869. jan. 18-án osztálytanácsos, 1880 elején pedig miniszteri tanácsos lett. Ő vezette az osztrák nemzeti bankkal folytatott tárgyalásokat, melyek alapján ismételve megszakadt alkudozások után az egyezség 1878-ban megtörtént. Ekkor a király a III. osztályú vaskoronarenddel tüntette ki. Később az osztrák-magyar banknál a magyar kormány első biztosa lett s a Lipótrend kis keresztjét, majd a szent István rend kis keresztjét kapta. Még egy más fontos küldetést is végzett, midőn a 153 milliós kölcsön kötvényeit Berlinbe s Londonba vitte, egyúttal a londoni Rotshcild céggel a conversio iránt folytatva alkudozást. 1884 elején Madarassy Pál helyébe helyettes államtitkárrá nevezték ki; 1889-ben nyugalomba vonult. Budapest főváros igazgató-tanácsának és a magyar általános hitelbank tagja volt. (Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Lónyay Menyhért : Fénykép után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 672x893 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn