D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1892_Oldal_273_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : A dahomejiek az állatkertben: hadi táncz
B e s o r o l á s i   c í m : Dahomejiek az állatkertben: hadi táncz
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 39. évf. 31. sz. (1892. július 31.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Antropológia általában
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tánc
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : népviselet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Afrika
G e o N a m e s I d : 6255146
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Benin
G e o N a m e s I d : 2395170
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Benin
G e o N a m e s I d : 2395170
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A DAHOMEJI AMAZONOK AZ ÁLLATKERTBEN.
A napokban különös nyugtalanság lepte meg az állatkerti oroszlánokat, afrikai struczokat. Az oroszlánok izgatottan jöttek-mentek ketreczeikben, szétfeszített orrlyukkal szimatoltak kifelé a rostélyok közül, dühös, kaján szemeiket nagy vágyakozva meresztgették a távolba, s roppant fejeiket fölfelé tartva, nagyokat, keserveseket bődültek/A struczok is alig birtak magukkal, gyorsan futkároztak korlátaik közt s hében-hoban két akkorákat is ugrottak, mint rendesen.
De hát nem csoda, ha emez Afrika-szülöttek igy kijöttek sodrukból. Hogy is ne, mikor honfitársaikból, még pedig a leghíresebb fajtából érkezett meg egy igen tekintélyes társaság. Nem lehet hát zokon venni szegény oroszlánoknak, struczoknak, ha a viszontlátás édes örömére igy neki szélesedtek.
Világszerte híres- a dahomeji vérszomjas néger király női testőrsége, mely félelmet nem ismer, s a legbátrabb, legvitézebb szomszéd vadtörzsek erős férfi harczosait is rendesen megszalasztja, sőt a gyorspuskás európai katonákkal is bátran szembeszáll.
E hires amazonokból hozott most el egy élelmes impresszárió vagy 40 darabot, nyilván egynehány hordó rummal lágyítva meg a néger felség szívét, hogy kedvelt testőrei eme csapatáról ideig-óráig lemondjon." (Forrás: Vasárnapi Ujság 31. sz. (1892. július 31.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Benin, hivatalosan a Benini Köztársaság (1975-ig Dahomey vagy Dahomania, franciául République de Bénin) független állam Afrika nyugati részén. Nyugatról Togo, keletről Nigéria, északról Burkina Faso és Niger szomszédos vele, délen az Atlanti-óceán részét képező Guineai-öböl alkot vele határt. Fővárosa Porto Novo, de a kormányzati székhely az ország legnagyobb városában, Cotonouban található, amely Benin kulturális központja is egyben. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A dahomejiek az állatkertben: az amazonok csoportja
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1412x1666 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János