D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1892_Oldal_279_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Les vízi vadra
B e s o r o l á s i   c í m : Les vízi vadra
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Greguss
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1838-1892
V I A F I d : 70923584
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 39. évf. 32. sz. (1892. augusztus 7.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Erdészet, vadászat, halászat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csónak
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadászkutya
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1892
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Les vízi vadra
Greguss János rajza
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Greguss János - 1837-1892
A művészetekben nemcsak azok hagynak maguk után állandó emléket, tiszteletreméltó nevet, a kik sokat vagy nagyot alkotnak, hanem azok is, kik lemondva az alkotó művészetről, a művészeteket tanítják.
Greguss János is, e mély elméjű, finom izlésü festőnk, mikor a kezdet nehézségein túl volt s tehetsége határozottan kibontakozott, visszavonult az alkotásoktól, s a művészet tanítója lett, mint a mintarajziskola tanára, követve mintegy családja hagyományait. Bátyja, Greguss Ágost, a jeles iró, tudását szintén mint tanár, az egyetemen érvényesítette. Másik testvére, Gyula, ki a természettudományokban vált ki, szintén mint tanár kezdett fényesnek ígérkező pályát, melyet korai halál szakított meg... Kötelességérzete és buzgósága, melyet e tanári hivatalában kifejtett, saját müvészegyéni termelő képességének rovására, s az évek folyamán teljes hátraszorításával, érvényesült. S ezt hazai művészetünk érdekében kétségkívül sajnálnunk kell, mert fejlett intelligencziája finom művészi érzékkel és a legtisztább magyar felfogással és érzülettel párosulván, tőzsgyökeres magyar szellemtől átlengett, élet- és állatképei nagyon érdekes, nagyon eredeti és nagyon nemes művészi egyéniség kinyomatával bírtak, a mint ezt a Vasárnapi Ujság számos évfolyamában és az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben czímű népismei munkában megjelent számos illusztrácziói is tanúsítják." (Forrás: Vasárnapi Ujság 39. évf. 32. sz. (1892. augusztus 7.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Greguss János (Pozsony, 1837. - Budapest, 1892. május 31.) magyar zsáner- és tájképfestő, művészeti tanár. Számos illusztrációt készített lapok számára is. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Greguss János
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1378x995 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János