D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1892_Oldal_335_d.jpg
C Í M 
F ő c í m : A pécsi hadgyakorlatokról
B e s o r o l á s i   c í m : Pécsi hadgyakorlatokról
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Gyalogság vasuti kocsikon, útközben
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Jantyik
U t ó n é v : Mátyás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1864-1903
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-08-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 39. évf. 39. sz. (1892. szeptember 25.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadsereg
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : gyalogság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hadgyakorlat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fegyvernem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Baranya megye
G e o N a m e s I d : 3046526
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A pécsi hadgyakorlatokról
Gyalogság vasuti kocsikon, útközben
Jantyik Mátyás rajza
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az idén a Pécs vidékén tervezett nagy hadgyakorlatok, a melyekben két egész hadtest vett volna részt, részint a rendkívüli hőség, részint pedig a kholera veszélye miatt Ő Felsége parancsára elmaradtak, s csak egy lovas hadosztály (két dandár, vagyis négy ezred) s néhány gyalogezred a hozzávaló tüzérséggel vettek részt a szeptember 13., 14. és 15-én lefolyt kisebb szabású gyakorlatokon. [...] A király szokott pontosságával már 8 órakor a darányi vasúti állomásra ért, hol kedvencz sárga paripájára ülvén, katonai kiséretével a gyakorló térre vágtatott. Itt a 13-dik huszár ezred élén Jenő főherczeg fogadta ő felségét, mig báró Normann tábornok és hadosztályparancsnok a szokásos jelentést megtette. [...] Szeptember 14-ikén a király katonai kíséretével a Csontos-féle gőzmalomhoz kocsizott s itt lóra ülve, a hadgyakorlat színhelyére lovagolt. A gyakorlaton ezúttal a gyalogság és tüzérség vett részt, még pedig a füsttelen puskaport használták, a mi eddigelé nagy hadgyakorlatok alkalmával csak egyes osztályoknál történt. A tűzfegyelem természetesen mindenütt észlelhető volt, hol az ismétlő puskák tömegesen működtek, de ezen alkalommal is átalános kétely támadt az iránt, vájjon a füsttelen lőpor s az ismétlő puskák hatása háború idején nem fogja-e az emberek idegeit úgy megrendíteni, hogy a tűzfegyelemre majd nem is gondolnak! [...] A harmadik napon, szeptember 15-én, KisKozár határában a gyalogság nagy hadgyakorlata tartatott meg. [...] Hiányoztak a külföldi hatalmasságok katonai megbízottjai, a király nagy kísérete, a lapok riporterei s sok más részlet, a mik nagyobbszerü hadgyakorlatoknál szokásosak. De az, a mit láttunk, így is meg­ mutatta, hogy a hadsereg felszerelése és kiké- peztetése minden tekintetben halad, sőt sok részben, mint például a lovasság mozgékonysá­gánál, a tökély legnagyobb fokát érte el." (Forrás: Vasárnapi Ujság 39. évf. 39. sz. (1892. szeptember 25.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jantyik Mátyás: A pécsi hadgyakorlatokból: a király és katonai kísérete
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1028x1309 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Gabriella