D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 06-087.jpg
C Í M 
F ő c í m : A dornachi csata, 1490
B e s o r o l á s i   c í m : Dornachi csata, 1490
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Barbari
U t ó n é v : Iacopo de'
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1440?-1516?
V I A F I d : 238017651
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-05-20
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 1999-02-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : muzeális dokumentum
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Nagy képes világtörténet
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Nagy képes világtörténet CD-ROM
S z e r z ő : Marczali Henrik
M e g j e l e n é s : Budapest : Arcanum, 1998
E r e d e t i   I S B N : 963 85923 0 3
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Arcanum Adatbázis Kft.
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fametszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : művészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1490
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A dornachi csata, 1490. Egy névtelen fametszet kisebbített hasonmása.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Jobboldalt Dornach (Dorneck) vára, melyet a svájcziak védelmeznek s az osztrákok ágyuznak. Az erdőből a svájczi felszabaditó sereg nyomul elő s elfoglalja az ágyukat. A kép közepén a császár olasz gárdája harczol a svájcziakkal, kik fölötja - a medvével - lobog; távolabb jobbra a dornachi templom. Baloldalt középtájon Birseck vára és falva, hol a császáriak tábora van fölütve; a vezéri sátort a czimer különbözteti meg. A sátor mögött menekülők. Az előtérben a Birs vize, a melybe sok osztrák beleugrott. Az előtérben párviadalok folytak.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nagy képes világtörténet : Hűbérellenes mozgalmak Németországban. A parasztok. Svájcz és a ditmarsok. A városok. Hanza és sváb szövetség. Tanács és czéhek.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3120x1555 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 8 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Gáspár Marcsi
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer