D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1892_Oldal_401_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dr. Wekerle Sándor, az új miniszterelnök
B e s o r o l á s i   c í m : Dr. Wekerle Sándor, az új miniszterelnök
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Ellinger Ede fényképe után
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Ellinger
U t ó n é v : Ede
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1840?-1920
V I A F I d : 148145542660196641924
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-09-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 39. évf. 47. sz. (1892. november 20.)
T e c h n i k a : Fotó, litografált, fekete-fehér
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1919-1945
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszterelnök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Wekerle Sándor (1848-1921)
V I A F I d : 54951146
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dr. Wekerle Sándor, az új miniszterelnök
Ellinger Ede fényképe után
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A kormányválságból gyorsan bontakozik ki a jövő képe. Alig jutott időnk kutatni a vál.tozás igazi okát, megvan az új kabinet. A mily hamarosan döntött Ő Felsége a Szapáryminiszterium élete fölött, ép oly habozás nél­kül jelölte ki az új irány elfogadásával a jövő emberét. Gróf Szapáry e hó 6-án nyújtotta át Bécsben a kormány lemondását; a lemondás ugyanazon napon elfogadtatott, és öt nap múlva, Tisza Kálmán, Széli Kálmán és b. Bánffy Dezső előleges meghallgatása után, a király megbízta dr. Wékerle Sándor pénzügyminisz­tert az ország kormányának megalakításával. Wekerle Sándor miniszterelnök! Ha valaki ezt a nevet öt-hat évvel ezelőtt, mint a jövő emberéét em­líti vala parlamenti körökben, ott minden valószínűség szerint az álmodozók közé sorolták volna a honatyák. Mi volt hat évvel ez előtt Wekerle Sándor? Egy jó névnek örvendő, kitűnő tisztviselő; a mi nálunk annyit jelent, hogy jeles akta-intéző. De mi, a kik őt még az egyetemi időkből pályatár­sul ismertük, s a kiknek alkalmunk volt az ö budavári működését is közelről szemlélni, mindig nagy feladatokra hivatott egyéniségnek tekintettük. Tehetségei, tanultsága, higgadt itélő szava, egyéni­ségének lekötő egyszerűsége, óriás munkaereje és vasidegei révén egy hatalmas erő sokat igérő és irigy­lésre méltó jelensége volt." (Forrás: Vasárnapi Ujság 39. évf. 47. sz. (1892. november 20.))

Wekerle Sándor (Mór, 1848. november 15. - Budapest, Krisztinaváros, 1921. augusztus 26.) politikus, miniszterelnök, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wekerle Sándor pénzügyminiszter
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wekerle Sándor [időskori portré]
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wekerle Sándor [sír]
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 806x1130 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Gabriella