D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_064_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : A patakvíz egyik parttól a másikig beáll
B e s o r o l á s i   c í m : Patakvíz egyik parttól a másikig beáll
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A patak élete. - Reclus Eliséenek a Természettudományi Társulat kiadásában most megjelent művéből
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-05-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 8. sz. (1895. február 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Természetjárás, hegymászás
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : patak
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : természetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : természeti környezet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A patakvíz egyik parttól a másikig beáll.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A patak élete.
Reclus, a hirneves franczia földrajzi író, rendkivül érdekes és vonzó módon ecseteli egy nem rég megjelent könyvében a folyóvizeket, kisérve azokat eredetüktől hegyek közt, síkságokon keresztül, mindaddig, mig folyammá lesznek s mig apránként párává válva, felhőket, esőket képeznek, hogy ismét viz alakjában a földre hullva, megint mint csergedező patakok, hullámzó folyamok folytathassák változatos pályájukat. Ezt a franczia könnyedséggel és bájjal megirt könyvet fordíttatta le s adta most ki a "Természettudományi társulat" "A patak életei" czím alatt s a melyből néhány részletet mi is bemutatunk.
...
Mikor befagy a patak.
Még abban az évszakban is, mikor a természet legfukarabb a szépségek dolgában, a patak újabb változata elbájoló. Azok, a kik nem fagyoskodók, nagy hidegben szemtanúi lehetnek a jég küzdelmének a folyóvízzel. Minden kis kavicsról, kiálló gyökérről egy, két, azután három és több apró kristályszilánk nyúlik a víz színére, utánuk száz meg száz nyílként sugároznak jobbra-balra a jégtüskék: töméntelen szálból szőtt jégháló vonja be a rengő víztükröt. Csakhamar csinos jégkoszoru csillog a partnak minden pontján, a fatörzseken és a habok közt veszteg maradó tükröcskéken - és ezek a jégrojtok lassacskán a csiszolatlan üveg tompa szinét és a gyémánt ragyogását veszik fel a szerint, a mint a hullámocskák mozgatják, vagy légbe emelik, vagy a vízre fektetik. Apránként tért nyerve, a kristálykoszorucskák növekednek és jó darabon elborítják a patak viz csendes részét. A vékony jégrétegek között csak keskeny útja marad a sebesfolyásnak. A zuhatagokat szegélyző sziklafalakon a megtört vízcseppek jégtükörként terülnek el és a viz, mely lassan szivárog lefelé, hosszú átlátszó csapokká fagy, szebben, mint a cseppkőbarlang stalaktitjai. Végre, mikor a hideg fokozódik, a patakviz egyik parttól a másikig beáll, olykor fenékig befagy: szilárd zöldes márványtalaj lesz belőle, melyen fehér pettyeket rajzolnak a közbeszorult léghólyagok. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. február 24.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A patak élete. - A horgász
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 645x940 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella