D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_065_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ebéd-öltözék
B e s o r o l á s i   c í m : Ebéd-öltözék
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Párisi divatkép
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-05-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 8. sz. (1895. február 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Textil- és ruházati ipar
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T é m a k ö r : Életmód, gasztronómia
A l t é m a k ö r : Szépségápolás, divat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : divat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : öltözködés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : divattörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : divattervezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ebéd-öltözék. - Párisi divatkép.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Párisi divatlevél.
... Ez alkalommal egy nevezetes eseményt akarok felemlíteni, mely a világváros divatköreiben nagy érdeklődést keltett. Ugyanis az elsőrangú divattermek tulajdonosai nagy ámulatára a belföldi, sőt a külföldi vevők és megrendelők tetemes része szükségleteik szállításában leginkább minta-ruhákra szorítkozott, mit az illető czégek oda magyaráznak, hogy a hölgyek ruháikat otthon varratják. Nem tekintve, hogy ilyformán az előállítási költségek nagy részét megtakarítják, ruháikat teljesen saját ízlésük szerint készíttethetik, a nélkül, hogy netaláni változtatások esetére ismét a divatteremre szorulnának. Tegyük fel például, hogy egy Szent-Pétervárról Worthnál megrendelt estélyi vagy báli ruha az illető főúri hölgynek nem tetszenék. Miután a Párisba küldött öltözék legjobb esetben három-négy hét múlva kerülne vissza: csakugyan sokkal jobb, ha a ruha helyben készül, mi megfelelő minták, vagy mintarajzok segítségével könnyen eszközölhető. Redfern Londonban, és Worth Párisban évenként legalább 2-3 milliót vesztenek, mi azonban óriási üzletük gyarapodását már csak azért sem akadályozhatja meg, mivel a hiányt belföldi vevőiknek engedélyezett árleszállítással teljesen pótolják.
Worth legújabb remekeinek egyike egy XIII. Lajos korabeli szabású ebédi öltözék, melynek jól sikerült rajzát ide csatolom. A bronz színű atlaszból készült szoknya alja és középütt szétvált, oldalain átfurt - à jour-himzéseken alul a crême színű selyembéllés látszik ki. A fél magas fekete bársonyderék hasonló hímzésű és a "Vieux-rose" szinű bő s magas ujjakkal együtt az egész ruhát érdekessé teszi. A mint látod, a divatnak hódoló hölgyeink ebédek alkalmával ékszert, sőt még egyszerű fülbevalót, vagy karpereczet sem viselnek. A világos színű svéd bőrkeztyük a csuklón felül bő redőkben a könyökig érnek. A hímezett színes selyemharisnyához való magas sarkú czipő többnyire a ruháéval egyező szinű atlaszból készül. Hajdíszek dolgában valahára oda jutottunk, hogy mai napság virágot, tollat, vagy bársonycsokrot csakis a színpadon viselnek, hol Sardou "szókimondó asszonysága" az első császárság korabeli meseszerű kócsagtollakkal ékeskedik. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. február 24.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Divattörténet - XIX. század
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Divatkép Alter és Kiss udvari szállítók női divatterméből
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Téli öltözék
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 845x1335 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella