D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_071_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Körmenet egy japán vallásos ünnepen: Az ünnepi kocsi
B e s o r o l á s i   c í m : Körmenet egy japán vallásos ünnepen: Az ünnepi kocsi
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Képek Japánból
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-05-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 9. sz. (1895. márczius 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keleti vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : körmenet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyházi szertartás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : keresztény ünnep
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Japán
G e o N a m e s I d : 1861060
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Tokió
G e o N a m e s I d : 1850147
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Körmenet egy japán vallásos ünnepen: Az ünnepi kocsi.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Képek Japánból.
Egy utczában oly sűrűn tolongott a nép, hogy csak kerülővel tehetett volna tovább jutnom. Vezetőm felvilágosított a tolongás okáról. "Matszuri" (vallásos ünnep), mondá.
...Valamely isten szokásos évi látogatását tevé valamely templomba. Ember-ember mellett állt kíváncsian tekingetve azon irányba, a honnét a kámi-nak (isten) ünnepélyes kíséretével érkeznie kellett. Az utcza szépen fel volt díszítve tarka lampionokkal, csinált virágos ágakkal; egy-két háznak tetején rögtönzött emelvények voltak, melyeken álarczos, fantasztikus mezekbe öltözött tánczosnők járták a szent kagura-tánczot. Végre közeledett a menet. Elől sisi-k (oroszlánok) lépkedtek, t. i. kétlábú oroszlánok, a kik vörös és aranylakkos, állatfejeket ábrázoló álarczokkal igyekeztek maguknak nevükhöz illő kinézést adni; mellettük vallási jelvényeket és ósdias lándzsákat hordozó emberek haladtak. Ezeket lóháton ülő papok és egy zenekar követték, mely a legkülönfélébb sípokkal és dobokkal pokoli lármát csapott. A zenészek mögött a mikosi, a kámi gyaloghintaja tünt fel. Négy erős férfi emelte rudakon a gyönyörűen faragott és lakkozott templomalakú alkotmányt. A közönség illedelmes, de meg nem illetődött magaviselete után ítélve, a mikosi lakója egy igen vidám természetű isten lehet, a ki minden szertartásos megtiszteltetésről egyszer mindenkorra eleve lemondott.
A mikosival azonban még nem ért véget a menet. Azután jött a java: a dasi, vagyis ünnepi kocsi. Két hatalmas kereken egy kétemeletes, minden oldalról nyitott szerkezet haladt, melynek tetejében, magasan a házak födelei felett egy óriási marczona japáni lovagnak, félelmet gerjesztő alakja trónolt. Az első emeleten tánczosnők tánczoltak valami tánczot, melyhez erősen döngetett dobok és mindenféle hangszerek szolgáltatták a zenét. A fantasztikus alkotmányt két ökör és egy sereg kuli vonta nagy nehezen tova. Emezek erős kötelekbe kapaszkodtak és a japáni kuliknál minden nagyobb munkánál szokásos ütemszerű ordítozással buzdították egymást. Éneklő, sajátságos öltözeteket viselő geisák haladtak a dasi előtt, utána ujjongó népség özönlött, vásott fiuk nyugati utczagyerekek módjára a kocsi hátuljára kapaszkodtak. így haladt tova a fantasztikus alkotmány. ... (Reményi Ferencz sorhajó-hadnagy beszámolójából.) (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. márczius 3.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szinte az év minden napján, ünnepelnek valamilyen eseményt Japánban. Sok fesztivál, melyet a helyiek "matsuri"-nak neveznek, shinto vagy buddhista eredetű, míg a hófesztiválokat és a tűzijátékokat inkább a helybeliek, mint a turisták számára szervezik. A shinto eredetű "matsuri"-k során a japánok a kamikkal (istenekkel, szellemekkel) kommunikálnak, bőséges termésért, jó üzletért valamint boldog és virágzó közösségért fohászkodnak. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Japán
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Körmenet egy japán vallásos ünnepen : Képek Japánból
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1240x925 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella