D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_146_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Alvó japáni nő
B e s o r o l á s i   c í m : Alvó japáni nő
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Képek Japánból
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 18. sz. (1895. május 5.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Életmód, szokások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : ázsiai népek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szokás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szoba
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ágy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Alvó japáni nő.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A japáni nők.
...A japán nők szépségét csaknem mindenki elismeri. Mandulaformájú szemeik, sajátságos öltözetük első pillanatra tán nem elég vonzók, de filigrán gyöngédsége, testrészeik finom arányos alkata határozottan vonzó. Vonzóvá teszi az arczot a hosszú selyem szempilla, a finom metszésű ajak s az egész külső megjelenést az apró kecses kezek s a szép vállak. Még a parasztasszonyok között is gyakran találunk igen szép és finom termetet, különösen a fiatal korban, mert az idősebb nő rendesen elhervad s nem ritkán valósággal rúttá lesz. A japáni leányok hamar megtanulják szépségüket becsülni s a legkaczérabb módon igyekeznek azt, különösen hajdíszekkel és öltözetben emelni. Nagy gondot és fáradtságot fordítanak erre. Fölkelve meleg fürdőt vesznek, azután - megborotválkoznak, azaz arczukról az apró pelyheket és szőrt borotvával eltávolítják, szemöldökeiket egyes hajszálak kihúzása által egyenletesebbé teszik s arczukat, nyakukat és mellüket szépítő porral kenik be. ...
Képeink teljes megértéséhez fölemlítjük még, hogy a legtöbb japáni házban nincsenek valóságos szobák és ágyak, legalább a mi nálunk szokásos értelemben. A ház belsejét a szükséghez képest képekkel borított deszkákkal avagy épen fára szegzett szőnyegekkel osztják fel egyes szobákra, s ez oly gyorsan megy, hogy az éttermekben a vendégek jelenlétében is rögtönözve megcsinálják. Igy alakítják át a háló-szobákat is. Asztalok, székek, szekrények ismeretlenek előtte. Egész idejét a szoba padlózatára terített szőnyegen tölti, ez étkezőhelye, ha egy alacsony zsámolyt tesznek elébe s ágya, ha a fejvánkos helyett szolgáló fadarabot (makura) odateszik.
A képeken kivül dohány, néhány evőpálcza, a thea-kanna apró csészékkel, melyek rendesen csak öt gyűszűnyi nagyságúak s egy kis ruha és ékszertartó láda az egyedüli bútorok. Természetes, hogy újabb időben ez is nagy változáson ment át, már csak azért is, minthogy a japániak feltűnően szeretik a változatosságot. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. május 5.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Japáni nő reggeli dohányzása : Képek Japánból
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1400x890 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella