D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_149_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Arnoldson Sigrid
B e s o r o l á s i   c í m : Arnoldson Sigrid
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 18. sz. (1895. május 5.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Előadóművészet általában
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Klasszikus zene, opera
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zenetörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : operaénekes
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Arnoldson, Sigrid (1861-1943)
V I A F I d : 10043866
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Arnoldson Sigrid.
Amerikában készült fénykép után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Arnoldson Sigrid.
Operánkban közelebb egy kiváló svéd énekesnő lépett föl vendégül, ki föltűnte után csakhamar nemcsak hazája, hanem Német- és Francziaország zenekedvelő közönségénél is nagy tetszésre talált, és művészetével annyira elragadta az előkelő költőket is, hogy Bodenstedt Frigyes és ifjabb Dumas Sándor magasztaló költeményeket, honfitársa Ibsen Henrik egy meleg hangú üdvözlő levelet intézett a művésznőhöz, ezt mondva: "Azt gondolom, mindkettőnk fölfogását fejezem ki, ha azt mondom, hogy minekünk nem diadalok ünneplése a föladatunk és czélunk, hanem az, hogy a szép hatásával és az igaznak visszatükröztetésével nemesítsük az emberek érzelmeit."
E még csak néhány év óta szereplő művésznőről egy zenei lapban a következőket olvassuk: Arnoldson Sigrid, a "svéd fülemile", olyan ritka szerencse részese, hogy aránylag rövid idő alatt nagy hírnévre tudott emelkedni. De ez nem is csoda, mert ritka eset, hogy valaki oly mértékben egyesítse magában azokat a művésznői jelességeket, a melyekkel magára vonhatja a zeneértő és kedvelő közönség figyelmét, mint Arnoldson kisasszony. Mint híres honfitársnője, Lind Jenny, ő is egész lényében meg van áldva azzal az eszményi, rajongó tulajdonsággal, a mely egyik főoka, hogy a kik Lind Jennyt virágzása korában hallották, ma is lelkesedéssel emlékeznek rá vissza. Az anyatermészet Arnoldson Sigridet is olyan édes, finom hanggal áldotta meg, hogy a ki egyszer hallja, soha sem felejti el. Művészi képzettségét illetőleg elég annyit mondanunk, hogy Artot de Padilla asszony tanítványa, de tanult az oly korán elhunyt Strakosch Móricztól is, ki, mint tudva van, Patti Adelina egyetlen tanítója volt.
Arnoldson Sigrid először Moszkvában szerepelt 1886-ban, aztán Szent-Pétervárott, majd Londonban a Coventgardenben énekelt mint első énekesnő. 1887-ben Amsterdamban és Haagában mutatta be művészetét; 1888-ban a párisi Opéra Comique-ban, továbbá Monte-Carlóban, Nizzában, majd pedig a római Teatro Argentino-ban énekelt, mindenütt lelkesedést keltve. 1888 tavaszán Patti Adelina helyére szerződtették Londonba, a Coventgardenbe, hol mint Bosina, Dinorah, Somnambula, Cherubino, Zerlina és Traviata a legnagyobb diadalokat aratta.
1891 őszén hazájában, Stockholm operaházában szerepelt mint vendég, s ez alkalommal Oszkár király a "Litteris et artibus" czímű rendjellel tüntette ki, mely megtiszteltetésben ő előtte még csak Lind Jenny és Nilsson Krisztina részesült.
A közelebb múlt operai időszakban Abbey és Grau igazgatók vezetése alatt nagy művészi körutat tett Arnoldson kisasszony az amerikai Egyesült - Államokban s útja valóságos diadalút volt.
Arnoldson Sigrid 1868-ban született. Atyja Arnoldson Oszkár énekes.
Operaházunk kormánybiztosa, báró Nopcsa, bizonyára sokak óhajtását teljesíté, mikor Arnoldson kisasszonyt mostani vendégszereplésére meghívta, hogy egyebütt annyira magasztalt művészetét Budapesten is bemutassa. Ez alkalomból a művésznőnek az arczképét is közli lapunk, Amerikában készült fényképe után. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. május 5.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Arnoldson Sigrid, svéd énekesnő és pedagógus. *1861. +1936. Gyakran vendégszerepelt a budapesti Operaházban is, (1895-től 1908-ig évenkint). 1922-től kezdve énekiskolája volt Bécsben. (Forrás: hu.metapedia.org)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: Sigrid Arnoldson
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 730x1018 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella