D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_164_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : A park-klub a városligetben. - Részlet a parkból a barlanggal és a tóval
B e s o r o l á s i   c í m : Park-klub a városligetben. - Részlet a parkból a barlanggal és a tóval
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Weinwurm
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1845-?
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Meinig
U t ó n é v : Artúr
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1853-1904
V I A F I d : 81773954
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épületrész
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 20. sz. (1895. május 19.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : historizmus
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : neobarokk
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : park
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : barlang
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szökőkút
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1893-1895
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A park-klub a városligetben. - Részlet a parkból a barlanggal és a tóval.
Weinwurm Antal fényképe.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Park-klub a városligetben.
... Ez a park-klub egész Európában egyedüli a maga nemében; ez a főúri és általában az előkelő társaság nyári kaszinója, a milyen csak egy pár angol klubnak van. Harmadéve Aczél Béla báró pendítette meg a nemzeti kaszinóban azt az eszmét, hogy jó volna a "társaság" számára egy ilyen nyári üdülőhelyről gondoskodni, mivel a fővárosnak a Margitszigeten kivűl nincs olyan kiránduló-helye, a melyet a főúri rend látogathatna.
Az eszmét fölkarolták, és Eszterházy Mihály gróf elnöklete alatt rögtön megalakult egy társaság, mely elhatározta, hogy fél millió forint részvénytőkével létesíti a park-klubot. A legalkalmasabb helynek a Stefánia-út látszott, a kocsi-korzó rendes szinhelye, a hol különösen lóversenyek idején ezer meg ezer fogat fordul meg. A társaság hat holdnyi telket vásárolt, mely hosszúkás négyszögalakú, előrésze a Stefánia-útra, hátulsó része pedig a most megnyitott Pálma-útczára néz.
...
Az itt szerzett hatalmas telken 1893 április havában kezdték el a park-klub építését. A társaság az építéssel Meinig Arthur jeles műépítészt bizta meg, kinek ritka finom műizlését hirdetik a József-utczai Wenckheim és Károlyi­féle paloták, a Károlyiak nagykárolyi megújított kastélya, a tőke-terebesi Andrássy-mauzoleum és a fővárosnak több főúri palotája. Meinig a park-klub épületénél kitűnően végezte feladatát. Az épület a legnemesebb korai barok stilusban épült; magas egyemeletes épület széles erkélyekkel, tágas lépcsőkkel, olyan, mint Versailles vagy Potsdam hires királyi nyaralói. Arányaiban, művészies kivitelében tükröződik egész jellege. Első tekintetre meglátni rajta, hogy nagyúri kényelemre és üdülésre van szánva.
...
Az egész épület főúri pompával van beren­dezve. A nagy terem, valamint a többi terem és helyiség mennyezetét és falait is stukko-márvány födi, fényes aranyozással s a diszítések a XVI. Lajos korabeli izlésben készültek. ...
Az angol klubok mintájára a fő épülethez díszes melléképület csatlakozik, melyben a kapus és a szolgaszemélyzet lakása, a nagyszerűen berendezett konyha, a borpincze éa több más mellékhelyiség van. ...
A palotaszerű klub-épület hatását nagyban emeli a körülötte elterülő s művészi berendezésű park, mely kicsiben hasonlít a párisi híres Monceau-parkhoz. Éjszaki részén mesterségesen készült cseppkobarlang van, melyből vízesés ömlik alá. Ez a mesterséges zuhatag látja el vízzel az ötszáz négyszögméternyi területű tavat, melynek közepén egy sziget is van. A kicsi tó nyáron csónakázó- és télen korcsolyázó-helyül fog szolgálni. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. május 19.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Stefánia Palota és Kulturális Központ
Budapest, Stefánia utca 34-36.
A Városliget szomszédságában található Stefánia Palota eklektikus stílusú épületének tágas belső terei, a termek belső kiképzése és gazdag díszítése alkalmassá tette reprezentatív fogadások, ünnepségek, társas vacsorák, bálok megrendezésére. Neobarokk, intarziás bútoraival a Palota ma is esküvők egyedi hangulatú színhelye, amelyekhez teljes körű catering szolgáltatást nyújtunk. A 260 fős étterem és annak különtermei, valamint terasza speciális kínálattal várja vendégeit. Az ősfás kert a szökőkúttal és a Palotával remek lehetőséget nyújt az ifjú párnak fényképek készítéséhez. (Forrás: rendezvenyhelyszin.specia.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Stefánia Palota és Kulturális Központ
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Meinig Artúr
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Weinwurm Antal, Meinig Artúr: A park-klub a városligetben. - A kert a Stefánia-út felől
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1132x865 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella