D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_185_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hölgyek vítőr-mérkőzése a Magyar Atlethikai Klub vívóversenyén
B e s o r o l á s i   c í m : Hölgyek vítőr-mérkőzése a Magyar Atlethikai Klub vívóversenyén
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 1894-12
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 22. sz. (1895. junius 2.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Küzdősportok
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Sporttörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : vívás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : küzdősport
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sportoló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : versenyrendezvény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Hölgyek vítőr-mérkőzése a Magyar Atlethikai Klub vívóversenyén.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Vivó leányok a Magyar Athletikai Klub vivóversenyén.
A vívóversenyek alkalmával külföldön már ismételve alkalma volt a vívás iránt érdeklődő közönségnek hölgyek nyilvános föllépését is látni; mi nálunk csak közelebb volt látható egy ilyen érdekes vállalkozás. A magyar hölgyek között is vannak ugyan már hivei és gyakorlói a vívásnak, de csak kevesen, és még sokkal kevesebben olyanok, a kik a nyilvánosság elé is készek volnának kilépni. Pedig hogy mily nagy s lehet mondani, csaknem osztatlan tetszésben részesülnek a nagy közönség részéről, mutatja a Magyar Athletikai klub május 13-iki nyilvános mérkőzésében szerepelt két bécsi leány példája. Messerknecht Olga és Lujza kisasszonyok voltak ezek a hölgyvívók, kik egymással és két fiatal athletával való vívásukkal oly nagy tetszést, tapsvihart és éljenzést arattak, a minőt e nagy vívóversenyek legkitűnőbb férfi hősei sem voltak képesek elérni. A valóban szép sikerű vívás hősnői méltó elismerést szereztek ügyes és bátor föllépésükkel nemcsak maguknak, hanem tanító mesterüknek, Werdnik Márton bécsi vívómesternek is. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. junius 2.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Vívástörténet
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nők vítőr-mérkőzése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1053x628 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella