D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_280_d.jpg
C Í M 
F ő c í m : Georgiai lányok
B e s o r o l á s i   c í m : Georgiai lányok
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Gróf Zichy Jenő és társai kaukázusi utazásából Wosinszky apát-plébános és Jermakov fényképfölvételei után
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Wosinsky
U t ó n é v : Mór
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : apát
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1854-1907
V I A F I d : 19530664
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 28. sz. (1895. julius 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Tárgyi néprajz
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : népviselet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kaukázusi népek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felfedező utazás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Zichy Jenő (1837-1906)
V I A F I d : 44681581
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : népviselet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közel-keleti állam
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : grúzok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népi kerámia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lánygyermek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Kaukázus-vidék
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Grúzia
G e o N a m e s I d : 614540
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Georgiai lányok
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A cserkesz, vagy saját nyelvén adige törzs. Ehhez számíttatnak: a kabard, sabszig (vagy sapszúg) és natukai, továbbá az abkház, abaza, dsihét, ubisk, abadzék nevű és más apróbb népek, melyek a Kaukázus fő lánczolatának a völgyeiben és fensíkjain vannak elszórva. Zichy Jenő grófot és utazó társait ezek már közelebbről érdeklik, mert közöttük több helyt meglepő hagyományok élnek a magyar nemzetre vonatkozólag. Már Déchy Mór honfitársunk, mikor a Kaukázusban utazott, személyesen hallotta a szvánok névleges fejedelmétől, Dadian herczeg-től, hogy az ő családja saját hagyományaik szerint szintén magyar származású, bár e hagyomány forrásának már nem tudta urát adni; de a székhelyétől nem messzire megmutatott Déchy-nek egy régi várromot, melynek Magyar a neve. A kabardok eredetéről többféle monda hallható. Verescsagin orosz festő, mikor 1864-65-ben a földjükön utazott, azt a hagyományt jegyezte fel róluk, hogy a kabardok egyiptomi származásúaknak tartják magukat. Valaha aztán átszóródtak Kis-Ázsián át Európába, a Krím félszigetre és ott annak Kabarda nevű folyó-jától kölcsönözték volna mai nevöket. Később a Kubán vagy Kubány folyó mellékére költöztek, s részben ott telepedtek le; más részök fölebb nyomult a hegyekbe, hol a szomszéd törzseket mind hatalmuk alá hajtották, s valóságos urai voltak a hegyeknek, míg Jermolov tábornok 1822-ben Oroszország uralma alá nem kényszerítette őket. Azóta annyira megfogytak, hogy ma alig vannak 10-12 ezren. A kabard népnek két osztálya van: földmívelő parasztok és nemesek. Emezek általában igen előkelő megjelenésűek. Egészben véve szegény és tudatlan nép; írni, olvasni tudó kevés akad köztük; de azért igen értelmesek s józan életűek. Bort nem isznak; csak ünnepiesb alkalmakkor lakomáznak bőven. Egyik jellemvonásuk a harczias bátorság, de durvaságra és boszúállásra is hajlandók. [FORRÁS: Vasárnapi Újság http://epa.oszk.hu/00000/00030/02159/pdf/02159.pdf]
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wosinszky: Abaza nők Biberd Aulban, a kis Szelencsuk völgyében
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wosinszky: Kabard nő Atazsukiban, a Bakszán-völgyben
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wosinszky: Karacsaj nők Kart-Dzsurt Aulban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 729x1042 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : tuplow