D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_288_d.jpg
C Í M 
F ő c í m : Sziklák Hunib mellett Dagesztánban
B e s o r o l á s i   c í m : Sziklák Hunib mellett Dagesztánban
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Gróf Zichy Jenő és társai ázsiai utazásából
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-07-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 29. sz. (1895. julius 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Geológia, földtörténet
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : felfedező utazás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közel-keleti állam
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegyvidék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : természeti táj
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szikla
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Dagesztán
G e o N a m e s I d : 567293
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Kaukázus északi előtere
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Sziklák Hunib mellett Dagesztánban. Gróf Zichy Jenő és társai ázsiai utazásából. - Fényképek után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ez a természettől ennyire megerősített hegyvidék évezredek óta menedékhelyül szolgált kisebb néptöredékeknek. Van is itt annyi különféle eredetű, származású népfaj, hogy az etnográfusok, nyelvészek nem tudnak velok mit csinálni. A hány fensik és völgy, annyi különféle nyelv és nép. Minket a hunok és avarok érdekelnek, a kik Dagesztán közepében a legmagasabb hegyvidékeken laknak. Csodálatos módon összebogozódva jelentkezik itt a két név. A helynevek feltűnő nagy száma hun összetételű s a népet együttesen avarnak nevezik. Maga a történeti nevezetességu Gunib is tulajdonkép Hunib, de az orosznak H-ja nem lévén, írásában azt G-vel, vagy Ch-val pótolja (Galoztuk : Halstuch). Hunib körülbelül a mi Hunyad-jainknak felel meg. (Az avarban a b melléknévképző, a magyarban a d helynévképző.) Van még egy Gunich-nak irt hely is és sok más hasonló, az orosz katonai térképben Ch-val irva. A hunibi fensik háta mögött, attól az Avar-Kojszu (Avar-folyó) mély völgye által elválasztva, emelkedik a hunszáki fensik, a melyen tizenhat falu van s középpontján Hunzák aul (falu) és mellette az orosz vár. [FORRÁS: Vasárnapi Újság http://epa.oszk.hu/00000/00030/02160/pdf/02160.pdf]
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wosinszky : A Zichy-expedíczió a Kaukázus éjszaki alján, A Kubán völgyében
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Kaszbek-hegység
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kilátás az Adylszú-ra a Bakszan-völgyből
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wosinszky , Jermikov : Tífusz, Georgia fővárosa és régi várromja
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 969x524 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : tuplow