D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_288_f.jpg
C Í M 
F ő c í m : Petrovszk város a Kaspi-tenger partján, Dagesztánban
B e s o r o l á s i   c í m : Petrovszk város a Kaspi-tenger partján, Dagesztánban
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Gróf Zichy Jenő és társai ázsiai utazásából
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-07-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 29. sz. (1895. julius 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Hajózás
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : városkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kikötő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közel-keleti állam
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kikötői létesítmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rakpart
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Dagesztán
G e o N a m e s I d : 567293
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Mahacskala
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Kaszpi-tenger
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Kaukázus északi előtere
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Petrovszk város a Kaspi-tenger partján, Dagesztanban.. Gróf Zichy Jenő és társai ázsiai utazásából. - Fényképek után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A tartomány éjszaki kikötőjének, Petrovsknak, úgyszintén Derbentnek korszerű rendezése és a tengerészet mai kívánalmai szerint való fölszerelése, a reméltnél is nagyobb arányban emelte a tartomány tengeri kereskedelmét; továbbá a tengerpart mellékén végig, valamint a tartomány belsejében levő fontosabb városokig épített jó posta-út szekerekkel is járhatókká tett nagy vidékeket, a melyeken előbb csak gyalog, vagy lóháton lehetett közlekedni. A várak jókarba helyezése első sorban katonai érdekből történt ugyan; mindazáltal maga után vonta a hozzájuk tartozó helységek fejlődését is, nem is említve, hogy minden egyes erősség egyúttal munkaadójává és piaczává is lett a maga környékének. Az idő rövid voltához és a helyi körülményekhez képest valóságos nagy alkotásnak mondható az, hogy Temirhán-Surát, mely régebben csekélyke és szegényes helység volt, egész nagy és csinos várossá s nevezetes erősséggé változtatta az orosz előrelátás. Egészen európai izlésű és kényelmű építkezések láthatók itt épen úgy, mint Petrovskban és Derbentben, mely utóbbinak a régibb korból még ma is egyik nevezetessége az innen délnyugati irányba s 60-70 kilométernyire futó, de már sok részében romban heverő kaukázusi fal, mely, mint a khinai fal, szintén védekezésül emeltetett, helyenként tornyokkal és bástyákkal van ellátva s kanyargó vonalban ugyan, de megszakadás nélkül fut egészen be a már járhatatlan hegyek közé. Mint keleten minden régi nagy dolgot, e falnak az építését is Nagy Sándornak tulajdonítják, de minden hiteles történelmi alap nélkül. [FORRÁS: Vasárnapi Újság http://epa.oszk.hu/00000/00030/02160/pdf/02160.pdf] Mahacskala az Oroszországi Föderációhoz tartozó Dagesztáni Köztársaság fővárosa a Kaszpi-tenger partján. [FORRÁS: Wikipédia http://hu.wikipedia.org/wiki/Mahacskala]
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fiume : Részlet a nagy-kikötőből
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Odessza kikötője
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kilátás az Adylszú-ra a Bakszan-völgyből
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1109x546 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : tuplow