D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_290_g.jpg
C Í M 
F ő c í m : Petkov Dimitar, Sztambulov barátja
B e s o r o l á s i   c í m : Petkov Dimitar, Sztambulov barátja
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Strausz Adolf birtokában lévő szófiai fényképek után
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-07-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 29. sz. (1895. julius 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Más országok politikai élete
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : mellkép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fénykép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : újságíró
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Petkov, Dimitar Nikolov (1858-1907)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : bolgárok
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Bulgária
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Szófia
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Petkov Dimitar, Sztambulov barátja.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Sztambulovot a merénylet alkalmával tudvalevőleg hűséges barátja és munkatársa, Petkov Dimitar kisérte. A gaz gyilkosok Petkovot is súlyosan megsebesítették, a ki különben sem védekezhetett valami erősebben a gyilkos csapások ellen, mert hisz egy keze van, másik kezét ott hagyta az orosz-török háború alkalmával a Sipka-szorosi ütközeteknél. Petkov Dimitar, a szobránje volt elnöke, Szófia volt főpolgármestere, Bulgária volt közlekedési minisztere, jelenleg a "Svoboda" főszerkesztoje, Basköjben (Dobradsa) született egyszerű paraszt szülőktől, s jelenleg 36 éves. Bolgárország felszabadítása után a belügyminisztériumba nyert alkalmazást és midőn egy Sándor fejedelem elleni proklamáczióért 18 havi fogházbüntetést mértek rá, - igyekezett az időt tanulással, önmiveléssel tölteni. Mikor a fogházból kikerült, teljesen a hírlapírásnak szentelte életet. Először a "Nekarissimost"-nál dolgozott és irt politikai czikkeket, novellákat, tárczákat, egy szóval mindent; szerkesztette azután a "Svirka" czímu élczlapot, melyet prózástól-versestől egymaga irt meg. Ez az élczlap nagy hatást tett a népre. Petkovnak pedig óriási népszerűséget szerzett., Dolgozott azután a Karavelov lapjába, a "Tnovszka Konstitutió"-ba, mely lapot csak azért hagyott el, mert Karavelov nagyban kezdett barátkozni a konzervatív elemekkel. Petkov igazi kora azonban akkor kezdődött, mikor Sándor fejedelem elhagyta az országot és Sztambulov mint régens vette át az ügyek vezetését. Megalapította a Sztambulov lapját, a "Neravissima Bulgariat", s mert tudták, hogy Petkov Sztambulov teljes bizalmát birja, e lapnak nemcsak bolgár földön, de a külföldön is nagy tekintélye volt. 1877-ben alapítá a mai félhivatalos lapot, a "Svobodát", melyben alig jelent meg valami nevezetes czikk, mely nem az ő tollából került volna ki. Ugyanezen évben választották meg Szófia képviselőjének, 1888-ban pedig a szobránje alelnökének, a mely állásaiban rendkívüli tevékenységet fejtett ki. [FORRÁS: Vasárnapi Újság http://epa.oszk.hu/00000/00030/02160/pdf/02160.pdf]
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sztambulov István, miniszterelnök korában
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sztambulov István legújabb arczképe
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 519x916 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : tuplow