D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_304_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Zichy Jenő és útitársai a hunibi fensíkon, a hol Shamyl letette a fegyvert
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Zichy Jenő és útitársai a hunibi fensíkon, a hol Shamyl letette a fegyvert
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Wosinsky apát fényképe után
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Wosinsky
U t ó n é v : Mór
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : apát
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1854-1907
V I A F I d : 19530664
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 31. sz. (1895. augusztus 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : népviselet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kutatócsoport
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felfedező utazás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Zichy Jenő (1837-1906)
V I A F I d : 44681581
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : tudós
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : etnográfus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Kaukázus-vidék
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Dagesztán
G e o N a m e s I d : 567293
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Zichy Jenő és útitársai a hunibi fensíkon, a hol Shamyl letette a fegyvert Wosinsky apát fényképe után
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Itt, Hunib sziklaváraiban vívta az avar Shamyl utolsó harczait, egyetlen falujára, Hunib aulra szorítkozva. A hol most az orosz várfalak, erődítvények és kaszárnyák állanak, onnan szórták az ő ágyúi a százannyi ellenség rohamra vezényelt csapatai ellen a pusztító tüzet. Csak miután 4000 orosz önkéntesnek sikerült Hunib háta mögött a sziklafalakon kötélhágcsókon fölhatolni s a muridákat (a hit harczosait) hátulról megtámadni, vonult vissza Shamyl a fensík közepén álló kicsiny auljába, melyet az oroszok aztán rommá lőttek. Máig is úgy áll; felépíteni s benszülöttnek a fensíkon laknia nem szabad. Utazó társaságunk új tagja, Wuttke Károly müncheni festő, lefestette Shamyl utolsó lakóházát. Alább a szemben álló nyírjes erdőben ott áll a Bariatinszki-kápolna, közepén azzal a nagy kővel, melyen ülve a győztes orosz vezér fogadta Shamyl hódolatát. A fölötte elterülő pázsitos réten kedélyes lakoma fejezte be a kirándulást, melyen avar, grúz, orosz, magyar, német, olasz dalok s még a latin "Gaudeamus igitur" is felharsantanak. Shamyl szelleme elsusoghatta a nyírfák rezgő levelei zizegésében, hogy "örökidbe uram pogányok jöttek!" [FORRÁS: Vasárnapi Újság http://epa.oszk.hu/00000/00030/02162/pdf/02162.pdf]
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kalmár : Gróf Zichy Jenő és útitársai
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Zichy Jenő és utazó társai Dagesztánban
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wosinszky : A Zichy-expedíczió a Kaukázus éjszaki alján, A Kubán völgyében
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wosinszky : Gróf Zichy Jenő Kovalenszki ekaterinodári atamánnal és Bálint Gáborral kabard burkában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1105x883 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : tuplow