D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_324_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gr. Zichy Jenő és Zichy Mihály Lakhtában, Zichy Mihály nyaralójában (1895 jul. 25.)
B e s o r o l á s i   c í m : Gr. Zichy Jenő és Zichy Mihály Lakhtában, Zichy Mihály nyaralójában (1895 jul. 25.)
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-07-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 33. sz. (1895. augusztus 18.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : csoportkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : író
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudós
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : etnográfus
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Zichy Jenő (1837-1906)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : festőművész
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Zichy Mihály (1827-1906)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Oroszország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Lakhta
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1895. július 25.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gr. Zichy Jenő és Zichy Mihály Lakhtában, Zichy Mihály nyaralójában (1895 jul. 25.)
Fénykép után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gróf Zichy Jenő...
Családtörténeti kutatásai során élete céljául tűzte ki a magyarok eredetének, őshazájának felkutatását.
Saját költségén több tudományos expedíciót szervezett és vezetett Oroszországba, Ázsiába, a Kaukázusba a magyarság eredetének felkutatására, neves tudósok részvételével.
Harmadik expedíciójának megkezdése előtt, 1895. március 31-én az Országos Casinóban előadást tartott terveiről. Az előadás során beszámolt több évtizedes előkészületeiről, a hazai és az idegen ősmagyarságra vonatkozó dokumentumok tanulmányozásáról. Az orosz birodalom akkori határain belül végzendő kutatásaihoz megszerezte az orosz cár és kormány engedélyét, támogatását. Kapcsolatba lépett az akkori orosz tudósokkal is, kikérve tanácsaikat. Az 1898-as, több hónapos harmadik kutatóútjára, melynek tervezője, szervezője és egyben mecénása is volt többek között útitársaiul választotta dr. Wosinszky Mórt, dr. Szentkatolnai Bálint Gábort, dr. Szádeczky-Kardoss Lajost, Csiki Ernőt, Csellingerián Jakabot és Déchy Mórt is. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gróf Zichy Jenőt és társait Péterváron is szivesen fogadták. Zichy Mihály művész hazánkfia is meghivta őket nyaralójába. A jeles művész nyaralója a tengerparton, Lakthában van. Itt fogadta a legnagyobb szivességgel e hó 6-án honfitársait. A házigazda és gróf Zichy Jenő a találkozás emlékére lefényképeztették magukat együtt. A képet mi is közöljük mai számunkban. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. augusztus 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Zichy Jenő
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kalmár: Gróf Zichy Jenő és útitársai
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Zichy Mihály
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bálint Benedek: Zichy Mihály
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 817x948 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella