D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_325_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Sztambulov özvegye
B e s o r o l á s i   c í m : Sztambulov özvegye
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-07-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 33. sz. (1895. augusztus 18.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : író
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Sztancseva, Polikszena (1870-?)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Sztambulov özvegye
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Sztambulov István özvegye.
A szerencsétlen véget ért Sztambulovnak halála és temetése alkalmából sűrűn emlegették a lapok az egykori hatalmas miniszternek hozzá méltó feleségét is. Most mi is bemutatjuk e kiváló nő arczképét s elmondjuk róla ismertetésül a következő adatokat.
Sztambulovné Polixéna elegáns, bájos aszszony, finom metszésű arczvonásokkal, fekete szemmel és sötét hajjal; most körülbelül huszonöt esztendős. Bukarestben született, jómódú szülőktől. Apja nagykereskedő volt. Első nevelését a bukaresti Sacré-Coeur-zárdában kapta, azután Drezdába ment, a hol hat esztendőt töltött egy nőnevelő intézetben. Sztambulovné a bolgár nyelven kivül folyékonyan beszél németül, francziául és oláhul. Drezdából Bulgáriába, Szisztovo dunamenti városba ment, a hova az apja időközben átköltözött. Mikor Ferdinánd herczeg nyolcz esztendővel ezelőtt Bulgárországba érkezett, Sztambulov, a ki akkor régens volt, Szisztovóig utazott elébe. Ott ismerkedett meg későbbi feleségével. Pár hónappal később ismét Szisztovóba ment s akkor nőül vette új ismerősét. Sztambulovnénak három gyermeke van: egy négyesztendős leánya, egy hatesztendős és egy alig pár hónapos fia. A legfiatalabb gyermeket még nem is keresztelték meg. Sztambulovnak az volt a szándéka, hogy Arzén névre kereszteltesse, a milyen nevű tudvalevőleg Hartenau Sándornak a fia is. Az özvegy ennélfogva csakugyan Arzénnak keresztelteti a fiút. Sztambulovné azt tervezi, hogy hosszabb időre Romániába megy, az édesanyja birtokára, de később minden esetre visszatér Bulgáriába, hogy Sztambulovnak sokszor ismételt óhajtását teljesítse. Sztambulov ugyanis azt kötötte nejének lelkére, hogy ha meghal, vagy megölik, nevelje gyermekeit az ő eszméiben, igaz bulgároknak, derék hazafiaknak. Vagyont nem hagyott hátra Sztambulov; de az özvegynek elég maradt a hozományából arra, hogy gyermekeit atyjukhoz méltóan nevelhesse. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. augusztus 18.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Sztefan Sztambolov (teljes nevén Sztefan Nyikolov Sztambolov, bolgárul Стефан Николов Стамболов ) (Veliko Tarnovo, 1854. január 28. - Szófia, 1895. július 6.) bolgár politikus, a liberális párt vezére, a modern Bulgária megteremtője és miniszterelnöke (1887-94). 1895-ben politikai merénylet áldozata lett. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Sztefan Sztambolov
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 613x696 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella