D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_330_a_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az ezredéves országos kiállítás látképe és helyszinrajza
B e s o r o l á s i   c í m : Ezredéves országos kiállítás látképe és helyszinrajza
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 1896 évi ezredéves országos kiállítás helyszinrajza
M i n ő s í t ő : részcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Mirkovszky
U t ó n é v : Géza
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1859-1940
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-07-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 1894-12
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 34. sz. (1895. augusztus 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tér
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : híd
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. Városliget
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1895
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az ezredéves kiállítás madártávlatból.
A kik figyelemmel kisérik az ezredéves kiállítás fejleményeit, ma már madártávlatból láthatják annak arányait. Segítségükre jön a művész, a ki a tényleges adatok alapján megszerkesztette a madártávlati képet, melynek gondos tanulmányozása már most is várakozással és jogosult reményekkel tölti el azokat, a kik ezredéves létünk e tükörképében a fejlődő magyar állam dicsőségét látják megcsillanni. Nagy nemzeti ünnepünknek ez a kiállítás lesz a központja. A mit könyvek és leírások nem tesznek kézzelfoghatóvá, azt demonstrálni fogja a kiállítás, melynek közvetve vagy közvetlenül részese lesz az egész ország s mely már most méltán kelti föl a bel- és külföld rokonszenves érdeklődését.
...
Ma két képben mutatjuk be a kiállítást; a madártávlati kép némi fogalmat nyujt arról, milyen lesz az a kis város, mely a kiállítás szintere; a másik kép, a kiállítás helyszinrajza az előbbinek kulcsa és pontos kalauz gyanánt szolgál már ma azok számára, a kik a kiállítás területén tájékozást és eligazodást keresnek.
E két egymást kiegészítő képből már most tájékozást meríthetünk arra nézve, hogy mi lesz az ezredéves országos kiállításban s milyen lesz e kiállítás kivül és belül. Mert a beavatottak immár nemcsak a kiállítás épületeinek körvonalait, tehát nemcsak a kiállítás keretét ismerik, hanem tudomással birnak arról a tartalomról is, mely a köz- és magánépületeket érdekessé, változatossá és figyelemre méltóvá fogja tenni. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. augusztus 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az ezredéves kiállítás madártávlati képe
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az ezredévi kiállítás történelmi csarnoka a Széchenyi-szigeten
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3826x2522 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella