D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_416_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az erdélyi ev. ref. egyházkerület theologiai fakultásának új épülete - Az intézet főhomlokzata a Trencsin-tér felől
B e s o r o l á s i   c í m : Erdélyi ev. ref. egyházkerület theologiai fakultásának új épülete - Az intézet főhomlokzata a Trencsin-tér felől
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Dörre
U t ó n é v : Tivadar
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1858-1932
V I A F I d : 121367936
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-08-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 44. sz. (1895. november 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyházak, egyházpolitika
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Oktatáspolitika, oktatásügy
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : homlokzat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oktatási intézmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyházi egyetem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kolozsvár
G e o N a m e s I d : 681290
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Erdély
G e o N a m e s I d : 664661
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Románia
G e o N a m e s I d : 798549
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az intézet főhomlokzata a Trencsin-tér felől.
Dörre Tivadar rajza.
Az erdélyi ev. ref. egyházkerület theologiai fakultásának új épülete.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az erdélyi ev. ref. egyházkerület theologiai fakultása.
... A fakultás palotájának tervét Feszty Gyula budapesti műépítő készítette s ezt Herczeg Lajos kolozsvári főmérnök műszaki ellenőrzése mellett Endstrasser Benedek vállalkozó valósította meg, úgy, hogy 1894 őszén már fedél alatt s 1895. őszén teljesen készen állott. 28.6 m. hosszú főhomlokzata Kolozsvár egyik legdíszesebb terére, a Trencsin-térre, a nyugati szárny (64.8 m.) a Postakert-utczára, a keleti (45.1 m.) a Bánffy-telekre néz. Délnyugati sarkán toronyszerű kupolát alkalmaztak. A trencsin-téri főbejáraton át lépünk a palota belsejébe. Az alszinten a boltok tárházain, a középponti fűtés gépházán, a kamarákon, a legelőkelőbb prot. hölgyek ellenőrzése alatt álló konyhán és mosókonyhán kívül van a szép nagy közös fürdő, a téli tornahelyiség s a nyugati szárnyon két hatalmas étkező-terem, melyek közül az egyiket ideiglenesen társalgóteremmé rendezték be. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. november 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dörre Tivadar: Az erdélyi ev. ref. egyházkerület theologiai fakultásának új épülete - Az intézet udvara
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1270x908 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 150 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella