D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_059_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kigyótáncz az "élet tüzének barlangjá"-ban
B e s o r o l á s i   c í m : Kigyótáncz az "élet tüzének barlangjá"-ban
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Jelenet a "She" czimű balletból
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Paur
U t ó n é v : Géza
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1870-1945
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-09-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 7. sz. (1898. február 13.)
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Táncművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : terv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színpadkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : balett
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : díszletterv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1898
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kigyótáncz az «élet tüzének barlangjá»-ban.
Paur Géza vázlata.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : She.
- A magyar kir. operaház újdonsága. -
Magyarosan, a hangzása szerint "si"-nek kellene írni azt a szót, mely angolban "she"-nek írva azt jelenti: "ő". Ezt a szót pedig azért használta angol regényének czíme gyanánt Rider Haggard, mert világhirre jutott könyvében egy afrikai királynőről szól, a kit alattvalói merő tiszteletből átallanak nevén említeni, s ha "ő" róla beszél valaki, tudják, hogy csak a felségről lehet szó.
Ez a királyné, mondjuk szintén: She, rendkivül szép, de egyszerű leány volt ezelőtt pár ezer évvel s a trónra jutását csak annak köszönhette, hogy elég bátor volt megfürödni egy csodálatos lángtengerben: az "élet tüzében", a mi változatlanná, el nem múlóvá tette ifjúságát, életerejét, bűbájos szépségét. Történt egyszer, hogy Kalykrates egyiptomi pap megszöktette kedvesét, Isis papnőjét, s hosszas bolyongása után fiacskájukkal She királynő útjába kerültek. Ez a Kalykrates volt az első férfi, a ki az uralkodónő szivét lángra lobbantotta. She mindent megkisértett, hogy Kalykratest meghódítsa, de az elfordult tőle. A királynő erre iszonyú fájdalmában és szégyenében felindulva, leszúrja a bálványozott férfit. A kétségbeesett özvegy megesketi fiát, hogy ő, vagy ivadéka halálos boszút áll a gyilkoson. Elmúlik kétezer év. Az egyetlen szerelmét még mindig sirató, még mindig ragyogó szép She meglátja, hogy közeledik országához Kalykrates utolsó ivadéka és hű képmása, Leo, messze Angolországból. De hajótörést szenved s a tenger épen Kór tartomány partjára veti ki, a hol a bolyongó Leo hamar ráakad a királynőre és már-már meghódol az új szerelemre gyúlt She igéző bájainak; de az utolsó perczben, mikor She őt is az "élet tüzében" fürdésre akarja birni, hogy együtt örülhessenek egymás örök ifjúságának: Leóban fölébred az erkölcsi erő, az őseitől reáhagyott büntető akarat, leszakítja She eleven övét: Isis kígyóját - s erre She varázsos életereje megszünik, a gyilkos asszony holtan rogy Kalykrates ivadékának lábához.
Ezt a röviden elmondott történetet az angol iró gazdag képzelettel, a déli égalj természeti szépségeinek leirásaival, regényhőseinek érzésvilágát és meglepő kalandjait rendkivűl érdekesen festve, beszéli el; nem csoda, hogy egy-egy, szinházi légkörben élő fiatal irónkat és festőnket is föllelkesítette. Az egyik Beer József operaházi tisztviselő, a ki elbeszélő író, de "A nappal és éjjel" czimű ballet meséjét is ő költötte; a másik a művészetéről külföldön is ismert Kéméndy Jenő, a ki festményeinek szinharmóniáját átvitte már a szinpadra is, mióta operánknak scenikai felügyelője s a jelmezek és általában az úgynevezett "kiállítás " tervezője, rajzolója. De R. Haggardnak ("Ö" czímmel magyarul is megjelent) regénye megragadta Mader Raoul teremtő képzeletét is, s a "Piros czipő" czimü ballet zeneszerzője örömmel fogadta azt a tervet, hogy a "She" pompás tartalmát színdarabbá, némajátékká dolgozzák fel s Mader a drámai és tánczzenét költse hozzá. Igy született meg az a darab, melyet az eredeti R. Haggard-féle műnek "She" czimével a magyar kir. operaház február 5-én mutatott be.
Megvan benne úgyszólván mindaz, a mi a nagy közönséget szinházba vonzza: szebbnél szebb látványosság; meséjében értelem és egység, de van erkölcsi tanúlság is, s ha épen valaki a szenvedély pusztító hatalmát, a bűn megtorlását keresi a pantomimikai balletben, ez is megvan benne, - s ezért a "She" nagyon sok divatos színpadi tánczkölteménynek fölötte áll; és ott van a bár nem új, de mindig kellemes magán- és csoporttánczok sűrű egymásutánja (a valaha Népszinházunknál működött és most Berlinből külön ezért itt járt Gundlach Lajos balletmester műve) s a folyton zengő, zsongó, vagy fölharsanó zenekar, melyet az emberi hang két izben is kellemesen vált föl: az első kép egyiptomi templomában a papnők karéneke, s a mostani kikötőváros terén fellépő frakkos, czilinderes néger minstrelek (énekes zenészek) furcsa férfinégyese.
Érdemes volna részletezni az Isis-templom pompáját a vakító fényben megjelenő haragos istennővel, a kikötő mindenféle nemzetiségű népének festői elvonulását és mozgalmas életét, a hajótörött Leo éhségét álmában kielégítő remek gyümölcsszüretet, (tánczoló ananász, stb.), a vadregényes sziklákat ábrázoló vándordíszletet, She tündérkertjét, a hol a kedves tánczukat lejtő régi görögök, renaissance-kori udvari nép, barokk szalonvilág, stb. felidézésével bizonyítja be She, hogy ezeket az időket ő mind átélte. Leginkább kimagaslanak a zene egyes számai közül a szerelmi igézetnek megnyitóul is fölhasznált dallama, She kigyóbűvölő tánczának, az egyiptomi istenitiszteletnek, a hajótörést sejtető közjátéknak híven kifejező, hol kaczér, hol ünnepi komolyságú, hol andalító, hol viharzó zenéje, a kecses és tüzes keringők, stb., a melyekben Mader karnagy mesternek mutatkozik. Feltűnő azonban, hogy a bemutató előadás közönsége, noha nem csupán Mascagni-féle lángelméket szokott ünnepelni, ennyi zenei és még inkább scenikai szépséget nem méltatott eléggé. Pedig a szerzők is, az előadók is, első helyen a czímszerepet megindítóan játszó Gaszner Boriska, olyan magas színvonalú és élvezetes műnek mutatták be az újdonságot, hogy a magyar földolgozású "She"-nek a külföldön is szép sikereket jósolhatunk. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. február 13.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Uher Ödön: Jelenet a "She" czimű új balletból
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1136x839 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella