D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_068_e.jpg
C Í M 
F ő c í m : Zola, Perreux, Vaughan
B e s o r o l á s i   c í m : Zola, Perreux, Vaughan
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Zola pörének tárgyalásáról
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-09-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 8. sz. (1898. február 20.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus világirodalom
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Igazságügy általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : művészettörténész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Zola, Émile (1840-1902)
V I A F I d : 32004502
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : bírósági tárgyalás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : per
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vádlott
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kritikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Párizs
G e o N a m e s I d : 2988507
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1898
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Zola. Perreux. Vaughan.
Zola pörének tárgyalásáról.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Zola pöre.
A jelen február hó 7-ikén kezdődött Párisban annak a ritka nevezetességű pörnek a tárgyalása, melynek lefolyása mozzanatait feszült figyelemmel kiséri és végeredményét szorongó kiváncsisággal várja az egész művelt világ..
A pörben, mint köztudomású, Zola, a legnagyobb franczia regényirók egyike a fő vádlott, Perreux pedig, az "Aurore" czímű lap felelős szerkesztője a másodrendű vádlott, amaz, mert írta, emez pedig, mert lapjában kiadta azt a híres nyilt levelet, mely a franczia köztársaság elnökéhez intézve a legsúlyosabb vádakkal illette a Walsin-Esterházy őrnagy ügyében fölmentő itéletet hozott katonai törvényszéket..
Zolát a még aránylag fiatal, de igen tehetségesnek mutatkozó Laborie ügyvéd védelmezi, mig Perreux ügyében Clemenceau György volt képviselő és ennek testvéröcscse, Clemenceau Albert ügyvédek viszik a védői tisztet. A másodrendű vádlott mellett rendesen jelen van az "Aurore" főszerkesztője, Vaughan is..
A pör a szajnamegyei esküdtszék előtt foly a törvényszéki palotában, melynek tárgyaló termét naponként zsúfolásig megtölti a kiváncsi közönség, sőt a környékét is ezer meg ezer főnyi népsokaság lepi el, mohón várva minden legkisebb hírt, mely a rendőri és katonai erő által őrzött palota belsejéből időről-időre kiszivárog..
A biróság tagjai, névszerint Delagorgue elnök, meg Bosquet és Lauth szavazó birák hivatalos birói talárjukban s komoly méltósággal ülnek emelvényükön. Szintén talárban van jelen a közvádló és minden ügyvéd is, a mint a franczia törvénykezési szabályzat rendeli. A vádlottak szemközt ülnek a birósággal s a biróság mellett elhelyezkedett esküdtekkel, kiknek csoportját egy korlát választja el a vádlottaktól és a sorra kerülő tanúktól. E tanúk közt a franczia polgári és katonai előkelőségeknek egész nagy sora kerül kihallgatásra. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. február 20.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Émile Zola
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Dreyfus-ügy főszereplői : Zola Emil
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zola, Laborie, Mercier tábornok : Zola pörének tárgyalása - Mercier tábornok kihallgatása
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 833x757 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella