D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_072_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Lotz Károly
B e s o r o l á s i   c í m : Lotz Károly
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Paur
U t ó n é v : Géza
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1870-1945
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-09-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 9. sz. (1898. február 27.)
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : festőművész
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Lotz Károly (1833-1904)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Lotz Károly.
Paur Géza legújabb fölvétele után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : ... Lotz bejárta az alföldet, tanúlmányokat készített a népéletből s megismerte a magyar nemzeti karaktert. Ilyen hatások alatt festett. Majd történelmünk és költőink, kivált Petőfi lelkesítették. S különösen történelmi tárgyú művei hamar megszerezték számára az elismerést, s tehetségét, alkotási erejét le is kötötték egy felsőbb irányba; tehetsége elaprózatlanúl megmaradt a nagyobb feladatok számára.
Középületeink közül először a Nemzeti Múzeumot és a Vigadót ékesítették freskó-képekkel. Az utóbbinál e feladatot többen teljesítették; a Vigadó lépcsőházát és csemege-termét a Münchenben élő Wagner Sándor, Lotz Károly és Than Mór festették be freskókkal. A múzeum lépcsőházának falfestményeit már legnagyobb részt Lotzra bizták, ki a magyar történet művelődési mozzanatait, a tudomány, művészet allegoriáit választotta tárgyúl. Innentől kezdve Lotz úgy szólván mindig csak a középületek emlékszerű festésével foglalkozik, s csak olykor szakít időt, hogy vászonra is fessen, leginkább arczképeket. Két évvel ezelőtt mint arczképfestőt tüntették ki a műcsarnokban aranyéremmel, a legnagyobb jutalommal. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. február 27.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Lotz Károly (Bad Homburg vor der Höhe,Hessen tartomány, 1833. december 16. - Budapest, 1904. október 13.) magyar festőművész, a XIX. századi akadémikus magyar falfestészet jelentős képviselője.
Német apa és magyar anya fiaként nyolcadik gyermekként született, a pesti piaristák iskolájában tanult. A szabadságharc eseményeit (1848) rögzíti helyszín, esemény tekintetében pontos akvarelleken. 1852-ben Bécsben kezdte festészeti tanulmányait.
1857-ben segédkezett a bécsi görögkeleti templom falképeinél. Az 1860-as évek elejétől Magyarországon fest, az évtized közepétől ismertté válik. 1868-ban jelenik meg az "Arany Album", melyben Arany János verseinek illusztrációiként Lotz Károly és Than Mór fényképezett rajzai szerepelnek.
1881-ben Hunyadi János halála című festményével Ipolyi Arnold püspök díját nyeri el. 1885-től a Mintarajz-tanoda, majd a nők számára létesült Festészeti Tanoda tanára. 1896-ban a Szent István-rend kiskeresztjével tüntetik ki Munkácsy Mihállyal és Benczúr Gyulával együtt.
Több utat tesz Németországban, egy ideig Salzburgban tartózkodik. Halálakor Berzeviczy Albert kultuszminiszter a "nemzet halottjának" nyilvánítja. Október 15-én a Műcsarnokban ravatalozzák fel. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Lotz Károly
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lotz Károly: Szent István, Kálmán és Nagy Lajos kora
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lotz Károly
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 755x1191 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella