D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_078_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Zola, Laborie, Mercier tábornok
B e s o r o l á s i   c í m : Zola, Laborie, Mercier tábornok
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Zola pörének tárgyalása - Mercier tábornok kihallgatása
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-09-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 9. sz. (1898. február 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus világirodalom
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Igazságügy általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : művészettörténész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Zola, Émile (1840-1902)
V I A F I d : 32004502
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : bírósági tárgyalás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : per
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vádlott
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanú
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bíróság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kritikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Párizs
G e o N a m e s I d : 2988507
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1898
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Zola. Laborie. Mercier tábornok.
1898. február
Zola pörének tárgyalása. - Mercier tábornok kihallgatása.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Jelenet Zola pöréből.
Békés időben aligha fogta el valaha idegesebb láz akár Párist, akár Francziaországot, mint a Zola pörének közel két hétre terjedt tárgyalása alatt, mely csak február 23-án ért véget, mikor az esküdtek Zolát egyhangulag vétkesnek nyilvánitották, s a törvényszék egy évi börtönre és 3000 frank megfizetésére itélte. Az igazságügyi palota környékén pedig talán csak akkor hullámzott az e napok alattihoz hasonló rendkivűli népsokaság, mikor Metz várának föladója, Bazaine tábornagy, és később Boulanger tábornok ügyében itélkezett a haditörvényszék. Mintha kitöréssel fenyegető vulkán volna a Szajna hullámaitól körűlfolyt Cité-sziget, melyet, mivel a városnak majdnem a kellő közepén terűl, Páris szivének is szoktak nevezgetni.
A Cité-sziget körülbelül olyan nagy, mint a mi Margit szigetünk; a Szajna jobb partjával 4, bal partjával pedig 5 hid köti össze. Legkiválóbb épületek rajta a felső végén emelkedő Notre-Dame székesegyház, és az alsó végének nagy részét elfoglaló igazságügyi palota. Ez a hatalmas épületcsoport régebben királyi palota volt; utóbb mostani rendeltetése számára alakították át. A palota telkét erős vasrácsozat keríti el az utczától. Hatalmas nyílt lépcsőzet vezet föl a főkaputól a palotának félemelet magasságban levő főbejáratához, melytől jobbra-balra tágas szabad tornácz húzódik el az épület homlokzata előtt.
A palotának számtalan helyiségei közt egyik legnagyobb és legdiszesebb az a tárgyaló terem, a melyben Zola pörével foglalkozott az esküdt biróság s hová részint a hírneves regényíró, részint pedig a nagy számmal beidézett magas rangú katonai tanúk iránti érdeklődésből a belepő jegyek korlátolt száma mellett is óriás tömegben tódult össze a nagyrészt igen válogatott közönség, mely azonban tetszése, vagy nem tetszése nyilvánításában nem mindig volt valami igen válogatós.
A vádlottak és védők, úgy szintén a tanúk az esküdt birósággal szemközt foglaltak helyet, mig a biróságtól jobbra-balra a vádló ügyészség s a birói és ügyvédi karnak különben a hallgatósághoz számítandó tagjai ültek, álltak tarka egyvelegben, hátul és az ajtóknál pedig birósági teremőrök, meg rendőrök voltak nem csekély számmal.
Ide vonatkozó mai képünk azt a jelenetet ábrázolja, mikor Mercier tábornok, a Dreyfus elitéltetése korabeli hadügyminiszter jelent meg a tanúk korlátja előtt. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. február 27.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Émile Zola
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Dreyfus-ügy főszereplői : Zola Emil
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zola, Perreux, Vaughan : Zola pörének tárgyalásáról
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1671x1192 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella