D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_111_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Márczius 15-iki ünnepély Komáromban, a Klapka-szobor előtt
B e s o r o l á s i   c í m : Márczius 15-iki ünnepély Komáromban, a Klapka-szobor előtt
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-10-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 13. sz. (1898. március 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : ünnepség
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemzeti ünnep
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : 1848/49-es forradalom és szabadságharc
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : történeti évforduló
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : megemlékezés
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tömeg
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tér
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Komárom
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1898. március 15.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Márczius 15-iki ünnepély Komáromban, a Klapka-szobor előtt.
Amateur fényképfölvétel után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Komárom ünneplése a Klapka szobor előtt.
Mint a hazában mindenütt, Komáromban is megünnepelték az 1848-iki márczius 15-ikének félszázados évfordulóját. Az ünnepély egyik legkimagaslóbb részlete az volt, midőn a lelkes közönség a városház előtti "Klapka-tér"-re, a Klapka szobra elé gyülekezett. Ezt a jelenetet képben is bemutatjuk a helyszínén történt fényképi fölvétel után.
A derék magyar városnak majd minden egyesülete koszorúval jelent itt meg s szinte elborították azokkal amaz emlékezetes idők hősének szobrát. A dalárdák elénekelték a Himnuszt; aztán Tátray József lendületes szavakkal megnyitván az ünnepélyt, Kacz Lajos városi tanácsos szavalt el egy hangulatos, hazafias költeményt, majd pedig Jánosy Lajos tartott nagy hatású beszédet. Az ünneplést a "Szózat" eléneklése, végűl pedig a tüzoltók zenekarának szép játéka zárta le.
A roppant számú közönség szinte alig akart szétoszlani a térről, a melyen a szabadságharcz győzedelmes csatái hősének szép érczszobra oly méltóságos komolysággal hirdeti ama dicső idők lélekemelő emlékét. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. március 27.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Márczius 15-ike Budapesten - Ünnepély a Petőfi-szobor előtt
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : szoborlap: Klapka György szobra
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Klapka György tér (Komárom)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 831x1026 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella