D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_199_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kossuth szobrának leleplező ünnepélye Miskolczon
B e s o r o l á s i   c í m : Kossuth szobrának leleplező ünnepélye Miskolczon
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Róna
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1861-1939
V I A F I d : 18362153
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Barna
U t ó n é v : Hugó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-12-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 23. sz. (1898. június 5.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emlékműavatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bronzszobrászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kossuth Lajos (1802-1894)
V I A F I d : 85933241
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Miskolc
G e o N a m e s I d : 717582
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1898
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kossuth szobrának leleplező ünnepélye Miskolczon.
Barna Hugó fényképe után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kossuth miskolczi szobra.
Miskolcz az első város, mely Kossuth Lajosnak nagyobb szabású, művészi kivitelű szobrot emelt, s melyet lelkesültségtől áthatott nagy közönség jelenlétében pünkösd hétfőjén lepleztek le, hogy a jövőnek is hirdesse a nagy hazafi halhatatlan érdemeit és a nemzet fiainak el nem enyésző háláját.
Az ünnepélyre sok vendég érkezett különösen Borsodmegyéből, melynek Miskolcz egyre növekedő és szépülő székhelye, de távolabbi vidékekről s nevezetesen Budapestről is sokan érkeztek meg, kiket a lobogó-díszbe öltözött város szokott vendégszeretettel fogadott. ...
Az ünnepélyt Soltész Nagy Kálmán, Miskolcz város polgármestere nyitotta meg, rövid, de magvas beszédben előadván a szobor keletkezésének történetét és méltatván annak, mint a hazafiui kegyelet megtestesülésének becsét. Ő után Tóth Pál, a miskolczi ref. felsőbb leányiskola igazgatója fejtegette hosszabb beszédben, hogy ki volt Kossuth és ki lesz ő a magyarnak ezután is mindig. E beszéd végeztével lehullt a lepel a szoborró1, melynek előtüntére mindenki levette kalapját s zúgó éljenzésben tört ki az egész közönség. A szobor megalkotóját, Róna Józsefet vállaira kapta a nép s úgy hordozta darab ideig, folyvást éltetve sikerűlt műveért...
Az érczszobor életnagyságot haladó alak. Kossuth Lajost tevékenységének fénykorából, azon időből ábrázolja, mikor városról-városra járva szónokol s a nemzetet az 1848-iki megtámadott törvények védelmére fölhívja s a honvédséget megteremti. Férfiasan szép alakját díszmagyarruha födi, mely fölött mentéje könynyedén hátra vetve simul le válláról. Jobb karját szónoki mozdulattal magasra emeli, mintha épen a haza veszélyét hangoztatná s a nemzetet fegyverre szólítaná; bal kezét, melyben strucztollas kalapját tartja, támasztékul szolgáló díszkardjának markolatján nyugtatja. A szép szobor négy méternyi magas talapzaton áll, mely Kiss István fővárosi építész tervezete szerint, szép fehér szemcsés kőből van faragva. Elején csupán ennyi a fölirás:
KOSSUTH 1802-1894. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. junius 5.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Kossuth Lajos miskolci szobra 1898
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : szoborlap: Kossuth Lajos
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kossuth szobra Miskolczon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1681 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella