D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_256_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A budai kerékpár-egyesület versenyéről
B e s o r o l á s i   c í m : Budai kerékpár-egyesület versenyéről
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Versenyzők a magyarországi bajnokságért
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Erdélyi
U t ó n é v : Mór
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1866-1934
V I A F I d : 296144927
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-02-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004-04-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 29. sz. (1898. július 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Atlétika
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Versenysportok
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Sporttörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : sportesemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kerékpár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : versenysport
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : versenyző
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1898
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A budai kerékpár-egyesület versenyéről. - Versenyzők a magyarországi bajnokságért
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A budai kerékpár-egyesület a múlt hó 26-án tartotta meg főversenyét a milleniumi versenypályán. A különböző futamok között azonban főleg az e napon döntés alá kerülő "magyarországi bajnokság" kivívása érdekelte a szépszámú közönséget, a mely zsúfolásig megtöltötte a néző-tribünöket. A megnyitó-verseny után következett a "magyarországi bajnokság"-ért való küzdelem 10.000 méter távolságon. E szép dijért, a mely a nagy aranyéremből és a bajnoki vállszalagból állott, tizenegy versenyző szállott ki a sikra és pedig : Baschtyr Ernő (a Condor-Kerékpár-Egylet tagja), Gillemot Ferencz (Budapesti Torna-Klub), Kirchknopf Ferencz (M. A. K), Keszler Albert (Condor K. E.), Krempels József (M. A. K), Lauber Dezső (Pécsi K. E.), Mersdorf Péter (M. A. K.), Mészáros Lajos (Budai K. E.), Papp Ferencz (Magyar-Testgyakorlók-Köre), Seregi Sándor (Condor K. E.) és Telkes Aladár (Budai K. E.).
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. július 17.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A budapesti nagy regattta
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1625x524 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna