D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_259_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Salome Jane csókja
B e s o r o l á s i   c í m : Salome Jane csókja
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A legény hirtelen karjaiba ragadta s megcsókolta hosszasan, szenvedélylyel...
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : író
B e s o r o l á s i   n é v : Harte
U t ó n é v : Francis Bret
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1836-1902
V I A F I d : 100194313
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-02-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004-04-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 30. sz. (1898. július 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus világirodalom
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : novella
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szerelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Salome Jane csókja
A legény hirtelen karjaiba ragadta s megcsókolta hosszasan, szenvedélylyel...
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A leány nevetni akart és odább húzódni. Nem tudta megtenni sem ezt, sem azt. A legény hirtelen karjaiba ragadta, megcsókolta hosszasan, szenvedélylyel - és ő visszaadta a csókot újra meg újra. Átölelkezve álltak úgy, mint két nappal azelőtt. De mégsem egészen úgy. Mert hideg, nyugodt Salomy Jane más nővé lett szenvedélyes, tüzes nővé. Talán az atyja vére mozdult meg benne ebben a boldog pillanatban. A férfi egyenesen, határozottan állott."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. július 24.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Francis Bret, Harte: Salome Jane csókja
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 523x858 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna