D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_296_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : A fiuk hadserege
B e s o r o l á s i   c í m : Fiuk hadserege
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Gyakorlat a puskával
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-02-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004-04-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 34. sz. (1898. augusztus 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Egyéb fegyveres testületek
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Gyermekek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : angolok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fiú
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyermek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szegénység
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : haderő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Egyesült Királyság
G e o N a m e s I d : 2635167
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A fiuk hadserege
Gyakorlat a puskával
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Mi lesz a szegény ember gyermekéből, hány fölcseperedik s kinő az iskolából? Ki folytatja nevelését s ki viseli gondját, hogy el ne zülljék?
Smith a tervét. Katonai szervezetbe csoportosította a fiúkat: csákót nyomott a fejükbe, egyenruhát adott rájuk, sőt még puskát is adott a kezükbe, természetesen olyat, a mely nem sül el, mert meg sem lehet tölteni. Beosztotta a kis csapatot századba s katonás szellemet, katonai fegyelmet vitt közéjük.
Bizonyos napokon, a fiúk egyéb foglalkozásának hátráltatása nélkül, összegyűltek, katonás gyakorlatokat végeztek. Gond volt rá, hogy ha bármi rendetlenség fordul elő, az megtorlás nélkül ne maradjon. A ki nem volt megmosdva, a kinek rongyos volt a ruhája, vagy a ki bántotta a pajtását, szigorúan megbűnhődött és vétke pellengérre állíttatott.
Csakhamar megszaporodott a számuk. Az első századot, a mely 1883-ban alakult, több új századdá kellett osztani, a melyek együtt tettek egy zászlóaljat (batallion). Glasgowból, a honnan a dolog kiindult, elterjedt más helyekre is, és ma már alig van hely Angolországban, a hol legalább is egy ilyen suhancz-század ne volna.
1890-ben már a három angol országrészben: Angliában, Skócziában, Irlandban összesen 418 század volt 17,259 fiúval. 1894-ben pedig 730 század, 2500 tiszt és 31,000 fiú. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. augusztus 21.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A fiuk hadserege: A fiúk hadseregének egy csoportja, a század zászlajával
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 510x605 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna