D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_107_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Eskütéri híd hőforrásának betömése
B e s o r o l á s i   c í m : Eskütéri híd hőforrásának betömése
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az 1898. szeptember 2-ikán előtört hőforrás által elöntött alapgödör
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Przibilla Jenő mérnök fényképe
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Przibilla
U t ó n é v : Jenő
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-11-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 13. sz. (1899. március 26.)
T e c h n i k a : fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Magasépítés
T é m a k ö r : Gépészet, automatizálás
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : hídépítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hőforrás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : híd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1899
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az Eskütéri híd hőforrásának betömése
Az 1898. szeptember 2-ikán előtört hőforrás által elöntött alapgödör
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ritka és műszaki szempontból nagyon érdekes munkát fejezett be pár nappal ezelőtt az eskütéri hídépítés vezetősége. A már egy év óta épülő hídnak, a mely egyetlen 296 méteres nyilassal fog áthajolni a Dunán, budai végén, épen ott, a hol 11 méter mélységű nagy gödröt ástak a hid ívezetét tartandó lánczkamarák számára, az ásás fenekén egy hőforrás tört elő." (...) "A forrás visszaszorítása és betömése csak pneumatikus úton történhetett. E végből készítettek egy 14 méter hosszú és 9 méter széles vas caissont (buvárharanghoz hasonló vasládát), melynek fölállítására hatalmas állványokat kellett emelni. A múlt év deczember végére, a caisson elkészültéig feltöltötték a forrás környékét annyira, hogy a lánczkamaráknak kiásott üregnek egy harmadát újra behordták földdel. Minderre azért volt szükség, hogy a caissont légmentesen sülyeszthessék le a forrás közelébe." (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 13. sz. (1899. március 26.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az Eskütéri híd hőforrásának betömése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1172x790 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János