D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_126_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ernő főherczeg
B e s o r o l á s i   c í m : Ernő főherczeg
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-11-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 15. sz. (1899. április 9.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Ernő (Ausztria: főherceg) (1824-1899)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : illusztráció
 M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ernő főherczeg
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ernő főherceg Milánóban, a Lombard-Velencei Királyság fővárosában született, 1824-ben. Édesapja Habsburg-Lotaringiai-ház főágából származó Rainer József osztrák főherceg (1783-1853) volt, a Lombard-Velencei Királyság alkirálya, I. Ferenc osztrák császár öccse, Lipót toszkánai nagyhercegnek, a későbbi II. Lipót német-római császárnak, magyar és cseh királynak (1747-1792) és a Bourbon-házból való Mária Ludovika spanyol infánsnőnek (1745-1792) fia. Édesanyja Savoyai Mária Erzsébet Franciska carignanói hercegnő (Maria Elisabetta Francesca di Savoia-Carignano, 1800-1856) volt, Károly Albert király húga, Károly Emánuel Ferdinánd carignanói herceg (1770-1800) és Mária Krisztina szász-kurlandi hercegnő (1779-1851) leánya. Nyolc testvér közül Ernő főherceg született negyedikként, fiúk közül másodikként. 1845-ben V. Ferdinánd király a 48. (nagykanizsai) gyalogezred tulajdonosává nevezte ki. Katonai kiképzését Itáliában nyerte el Radetzky tábornagy mellett. 1847-ben vezérőrnaggyá nevezték ki, és dandárparancsnoki kinevezést kapott. A forradalom éveit is Itáliában töltötte. 1849-ben a Toszkánát megszállva tartó Garibaldi ellen ért el hadi sikereket. A Tassano hegy mellett 1849. július 31-én Garibaldit és harcosait sarokba szorította, és így azok kénytelenek voltak a közeli San Marino területére menekülni. Garibaldi augusztus 1-jén éjjel neje és néhány híve társaságában tovább menekült Ravenna vidékére, magukra hagyott katonái (kb. 1800 fő) pedig másnap megadta magát Ernő főhercegnek. E haditettéért a főherceget altábornaggyá léptették elő, és megkapta a Lipót-rend nagykeresztjét a hadi ékítménnyel. 1850-ben hadosztály-parancsnoki beosztást kapott, és a veronai VI. hadtest egyik hadosztályát vezényelte. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Koller Károly: Mária Valéria és Amália bajor királyi hercegnő 1884/48
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 670x895 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János