D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_140_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Párisi Nemzetközi Kiállítás magyar pavillonja - A Quai d'Orsay-felőli homlokzat
B e s o r o l á s i   c í m : Párisi Nemzetközi Kiállítás magyar pavillonja - A Quai d'Orsay-felőli homlokzat
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Bálint Zoltán és Jámbor Lajos műépítészek terve
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Bálint
U t ó n é v : Zoltán
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1871-1939
V I A F I d : 95599923
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Jámbor
U t ó n é v : Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1869-1955
V I A F I d : 95600004
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-11-14
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 15. sz. (1899. április 23.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : pályamű
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : építészeti terv
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : világkiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kiállítási épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1899
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Párisi Nemzetközi Kiállítás magyar pavillonja a Szajna felől nézve - A Quai d'Orsay-felőli homlokzat
Bálint Zoltán és Jámbor Lajos műépítészek terve
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A párisi kiállítási igazgatóság ezen épületekre nézve kikötötte, hogy valamely nevesebb műemlék vagy jellegzetes honi épület mását vagy motívumait kell bennük bemutatni, úgy, hogy az irány úgyszólván meg volt adva; mégis a magyar pa­ villon majdnem egyedüli lesz felfogásában, mert míg a többi nemzet egy-egy műemlék kicsiben való reprodukálására szorítkozott, a mi pavillonunk a legjelesebb műemlékek egész sorozatát mutatja be, a mi a körvonalak festőiségének és változatosságának legmeszszebb menő kizsákmányolására adott alkalmat. A feladat nem volt könnyű, mert épen a sokféle anyagnak összeolvasztása egységes és művészi egészszé, a darabosság elkerülése a silhouetteben: ez volt a feladat főnehézsége, hogy a heterogén elemek egymás hatását ne rontsák, hanem kölcsönösen emeljék." (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 17. sz. (1899. április 23.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bálint Zoltán, Jámbor Lajos: A Párisi Nemzetközi Kiállítás magyar pavillonja a Szajna felől nézve
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1106x1674 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János