D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_153_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Orosházi gazdák kocsi-menete és a bandérium a kiállítás megnyitásakor
B e s o r o l á s i   c í m : Orosházi gazdák kocsi-menete és a bandérium a kiállítás megnyitásakor
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-11-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 15. sz. (1899. április 30.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Mezőgazdaság általában
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : néptömeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nézők
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonai egység
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zászlóalj
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lovas kocsi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : menetoszlop
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mezőgazdasági kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Orosháza
G e o N a m e s I d : 716736
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1899
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Orosházi gazdák kocsi-menete és a bandérium a kiállítás megnyitásakor
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az orosházi ipartestület 1898 deczember havában Thék Endre indítványára elhatározta, hogy helyi kiállítást rendez [...] A siker biztosítására rendkívüli hatása volt annak, hogy Székács István uradalmi felügyelő, a kiállítási bizottság elnöke és a kiállítási bizottság buzgólkodása folytán Orosháza közönsége olyan megrendeléseket tett, hogy a kiállí­tásra szánt tárgyak az iparosok minden koczkázata nélkül készülhettek el. [...] Mikor végre védnökül dr. Lukács Györgyöt, Békésmegye főispánját is megnyerték, a kiállítás sikere iránt többé senkinek sem lehetett kétsége. [...] Húsvét vasárnapján, tehát az előkészületek megkezdése után alig három hónapra, Orosháza lobogódíszt öltött. [...] A vendégeket a rendező-bizottság elnöke, Ambrus Sándor főszolgabíró üdvözölte. Azután megindult a menet a Sülé Pál és fiai orosházi építö-vállalkozó által épített kiállítási csarnok felé. Szép látvány volt az egyszerű, fekete díszmagyarba öltözött 72 tagból álló bandérium, midőn ficzánkoló lovain a menet elé sorakozott. A bandérium után az iparos-ifjúság, a tűzoltóság, díszbe öltözött leányok és asszonyok haladtak. Mikor a csarnokban a Hymnusz elhang­zott s Lukács György védnök a kiállítást megnyitotta, még megkapóbbá lett a kép. Mindenik iparos odaállott alkotása mellé, a közönség pedig szétoszlott a kiállítás egyes osztályainak megtekintésére. Összesen háromszáztizenkét kiállító 344 tárgyat mutatott be [...] majd délután 4 órakor megkezdődött az orosházi gazdák által rendezett kocsimenet, a melyet mint helyi sajátosságot lehetetlen volt meg nem tekinteni. [...] Az orosházi kiállítás iránt igen nagy volt az érdeklődés s innen magyarázható az is, hogy talán ez volt nálunk az első vidéki kiállítás, a mely veszteség nélkül végződött. A megnyitás napján 4000, első hetében pedig 12,000 volt a látogatók száma" (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 18. sz. (1899. április 30.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Székács István jószágkormányzó, az orosházi kiállítás elnöke
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1618x689 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János